top of page

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 (update liên tục)

Cập nhật liên tục đề thi IELTS Writing Task 1 - Task 2 năm 2023 tại BC và IDP kèm gợi ý trả lời cho từng dạng bài.


Xem thêm:

Những lưu ý dành cho người thi IELTS lần đầu

Bài mẫu Writing Task 2 band 8.0 và từ vựng chủ đề Environment


Ngày 29/05/2023

Task 1: The chart below shows the proportions of graduates from Brighton University in 2019 entering different employment sectors. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people say that what individuals protect the environment cannot make a difference. Other people say that every individual should take responsibility for it. Discuss both views and give your opinion.


Một số người nói rằng những gì cá nhân bảo vệ môi trường không thể tạo ra sự khác biệt. Những người khác nói rằng mỗi cá nhân nên chịu trách nhiệm về nó. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 28/05/2023

Task 1: The diagram below describes the structure of a home smokery and how it works. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?


Trách nhiệm của trường học là dạy trẻ em cách cư xử tốt bên cạnh việc cung cấp giáo dục chính quy. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 26/05/2023

Task 1: The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some employers believe that job applicants’ social skills are more important than their academic qualifications.

To what extent do you agree or disagree?


Một số nhà tuyển dụng tin rằng các kỹ năng xã hội của người xin việc quan trọng hơn trình độ học vấn của họ.

Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 24/05/2023

Task 1: The graph below gives information about car ownership in Britain from 1971 to 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?


Mỗi ngày, hàng triệu tấn thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới. Tại sao bạn nghĩ rằng điều này đang xảy ra? Và làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?


Ngày 23/05/2023

Task 1: The bar chart below shows five countries that Australian students choose between 2004 and 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nowadays more and more people want to get things done instantly (services, information, tasks). Why is this? Do you think this is a positive or negative development?


Ngày nay, ngày càng có nhiều người muốn hoàn thành công việc ngay lập tức (dịch vụ, thông tin, nhiệm vụ). Tại sao lại thế này? Bạn có nghĩ rằng đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 20/05/2023

Task 1: The map below shows the changes of a school from 1985 to present time. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The use of social media, e.g. Facebook and Twitter, is replacing face-to-face contact for many people in everyday life. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?


Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, ví dụ: Facebook và Twitter, đang thay thế sự tiếp xúc trực tiếp của nhiều người trong cuộc sống hàng ngày. Những ưu điểm của sự phát triển này có nhiều hơn những nhược điểm không?


Ngày 19/05/2023

Task 1: (Bar chart) The chart below shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Government should make laws about people’s nutrition and food choice. Others argue that it is their choice. Discuss both views and give your opinion.


Chính phủ nên ban hành luật về dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm của người dân. Những người khác tranh luận rằng đó là sự lựa chọn của họ. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 18/05/2023

Task 1: The charts below show the number of working hours per week, in the industrial sector, in four European countries in 2002. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The education of young people is highly prioritized in many countries. However, educating adults who cannot write or read is even more important, and governments should spend more money on this. To what extent do you agree or disagree?


Giáo dục cho những người trẻ tuổi được ưu tiên cao ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, giáo dục những người trưởng thành không thể viết hoặc đọc thậm chí còn quan trọng hơn và các chính phủ nên chi nhiều tiền hơn cho việc này. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 17/05/2023

Task 1: A bar chart shows the percentage of men and women in Great Britain who had driving licenses and another bar chart shows the percentage of men and women who applied for driving licenses at the age of 17-20. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Discuss both views and give your opinion.


Một số người tin rằng học đại học hoặc cao đẳng là con đường tốt nhất dẫn đến sự nghiệp thành công, trong khi những người khác tin rằng tốt hơn là kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 16/05/2023

Task 1: The graph below shows the number of people taking part in a wildlife survey in Britain between 2001 and 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Many people believe that the current system of both teachers and students in the classroom will no longer exist by the year 2050. To what extent do you agree with this opinion?


Nhiều người cho rằng hệ thống cả giáo viên và học sinh trong lớp học hiện nay sẽ không còn tồn tại vào năm 2050. Bạn đồng ý với ý kiến này ở mức độ nào?


Ngày 15/05/2023 - IDP Ngọc Khánh

Task 1: The table and pie charts show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Only government action can solve housing shortages in big cities. To what extent do you agree or disagree?


Chỉ hành động của chính phủ mới có thể giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 14/05/2023

Task 1: The two bar charts show the proportion of 14-16 year-old students studying a modern foreign language in an English Speaking country and the top three popular foreign languages. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Task 2: Some people think that instead of preventing climate change, we need to find a way to live with it. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng thay vì ngăn chặn biến đổi khí hậu, chúng ta cần tìm cách chung sống với nó. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 13/05/2023 - BC Hà Nội

Task 1: The bar chart shows the percentage of school children learning to play different musical instruments in 2005, 2010, and 2015. Summarize the information by selecting and reporting the man features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Individuals should not be allowed to carry guns as it increases crime and violence in society. To what extent do you agree or disagree?


Các cá nhân không được phép mang súng vì nó làm gia tăng tội phạm và bạo lực trong xã hội. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 12/05/2023

Task 1: The chart below shows the depth of snow (cm) in a particular ski resort in Canada in three individual years. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.


Một số người tin rằng học đại học hoặc cao đẳng là con đường tốt nhất dẫn đến sự nghiệp thành công, trong khi những người khác tin rằng tốt hơn là nên kiếm việc làm ngay sau khi học xong. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 11/05/2023

Task 1: The chart shows the proportion of renewable energy in the total energy supply in 4 countries from 1997 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Only government action can solve housing shortages in big cities. To what extent do you agree or disagree?


Chỉ có hành động của chính phủ mới có thể giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 09/05/2023 - BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The pie chart below shows the main reasons why students chose to study at a particular UK university in 1987 and in 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: As housing is a basic need for people, the government should provide free housing for everyone who can’t afford it. To what extent do you agree or disagree?


Vì nhà ở là nhu cầu cơ bản của mọi người, chính phủ nên cung cấp nhà ở miễn phí cho những người không đủ khả năng chi trả. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 08/05/2023 - IDP Ngọc Khánh

Task 1: The chart below shows the number of trips made by children in one country in 1990 and 2020 to travel to and from school using different modes of transport. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Many criminals re-offend after they have been punished. Why do some people continue to commit crimes after they have been punished, and what measures can be taken to tackle this problem?


Nhiều tội phạm tái phạm sau khi bị trừng phạt. Tại sao một số người vẫn tiếp tục phạm tội sau khi họ đã bị trừng phạt và những biện pháp nào có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này?


Ngày 07/05/2023 - IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The two charts below show the proportion of qualified graduates in a particular country. To summarize information by selecting key characteristics and compiling a report and, if necessary, make a comparison.Task 2: Some people believe that scientists have more influence over the world whereas others argue that politicians have more influence over the world. Discuss both the views and give your opinion.


Một số người tin rằng các nhà khoa học có nhiều ảnh hưởng hơn trên thế giới trong khi những người khác cho rằng các chính trị gia có nhiều ảnh hưởng hơn trên thế giới. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 07/05/2023 - BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The chart below gives information about how many European citizens of various age groups frequently went to the gym from 1990 to 2010. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that instead of preventing climate change, we need to find a way to live with it. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng thay vì ngăn chặn biến đổi khí hậu, chúng ta cần tìm cách chung sống với nó. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 06/05/2023

Task 1: The graph below shows the number of overseas visitors who came to the UK for different purposes between 1989 and 2009.Task 2: Directors of large organizations earn much higher salaries than ordinary employees do. Some people think it is necessary, but others are of the opinion that it is unfair. Discuss both views and give your own opinions.


Giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường. Một số người cho rằng điều đó là cần thiết, nhưng những người khác lại cho rằng điều đó là không công bằng. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 03/05/2023

Task 1: The charts below show what UK graduate and postgraduate students who did not go into full-time work did after leaving college in 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Many countries are spending a huge amount of money on supporting their competitors to take part in some worldwide competitions. Others argue that it would be better if these countries could spend money on their children to take part in sports. To what extent do you agree or disagree?


Nhiều quốc gia đang chi một số tiền rất lớn để hỗ trợ các thí sinh của họ tham gia một số cuộc thi trên toàn thế giới. Những người khác cho rằng sẽ tốt hơn nếu các quốc gia này có thể chi tiền cho con cái họ tham gia thể thao. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 22/04/2023

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cảm thấy rằng các nhà sản xuất và siêu thị có trách nhiệm giảm số lượng đóng gói hàng hóa. Những người khác lập luận rằng khách hàng nên tránh mua hàng hóa với nhiều bao bì. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 16/04/2023

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that older school children should learn a wide range of subjects and develop knowledge. Others think that they should only study a small number of subjects in details. Discuss both views and give your opinion.


Một số người nghĩ rằng học sinh cấp lớn hơn nên học nhiều môn học và phát triển kiến thức. Những người khác nghĩ rằng họ chỉ nên nghiên cứu một số lượng nhỏ các môn học một cách chi tiết. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 15/04/2023

Task 1: The graph below shows the production of three forest industry products in a European country, namely timber, pulp, and paper from 1980 to 2000.


Task 2: It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?


Các trường học có trách nhiệm dạy trẻ em cách cư xử tốt bên cạnh việc cung cấp nền giáo dục chính quy. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 12/04/2023

Task 1: The pie chart below shows the main reasons why students chose to study at a particular UK university in 1987 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make a comparison where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe that the government should take care of old people and provide financial support after they retire. Others say individuals should save during their working years to fund their own retirement. What is your opinion? Give reasons for your answer and include examples from your own experience.


Một số người tin rằng chính phủ nên chăm sóc người già và hỗ trợ tài chính sau khi họ nghỉ hưu. Những người khác nói rằng các cá nhân nên tiết kiệm trong những năm làm việc của họ để tài trợ cho việc nghỉ hưu của chính họ. Ý kiến ​​của bạn là gì? Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm các ví dụ từ kinh nghiệm của riêng bạn.


Ngày 10/04/2023

Task 1: The table below gives information about the average annual spending of university students in 3 different countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think the governments should act to decide how people live in order to make a healthier life. Others think an individual should decide their own lifestyle. What do you concern about? Discuss both views and give your opinion.


Một số người nghĩ rằng các chính phủ nên hành động để quyết định cách mọi người sống để có một cuộc sống lành mạnh hơn. Những người khác nghĩ rằng một cá nhân nên quyết định lối sống của riêng họ. Bạn quan tâm đến điều gì? Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 09/04/2023

Task 1: The line graph below gives information about the rates of unemployment between 1991 and 2005 in three different countries in Europe. The table shows the percentage of men and women in the workforce in these three countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many countries are spending a huge amount of money on supporting their competitors to take part in some worldwide competitions. Others argue that it would be better if these countries can spend money on the children to take part in sports. To what extent do you agree or disagree?


Nhiều quốc gia đang chi một số tiền rất lớn để hỗ trợ các đối thủ cạnh tranh của họ tham gia một số cuộc thi trên toàn thế giới. Những người khác cho rằng sẽ tốt hơn nếu các quốc gia này có thể chi tiền cho trẻ em tham gia thể thao. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 08/04/2023

Task 1: The chart and table show how working hours and salary for 4 different occupations. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe that children should study all subjects at school, while others think they should only study subjects they are good at or find interesting. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cho rằng trẻ em nên học tất cả các môn học ở trường, trong khi những người khác lại cho rằng trẻ chỉ nên học những môn mình giỏi hoặc thấy thú vị. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 06/04/2023

Task 1: The graph and table below give information about water use worldwide and water consumption in two different countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe that they should be able to keep all the money they earn and should not have to pay tax to the state. To what extent do you agree or disagree?


Một số người tin rằng họ có thể giữ tất cả số tiền họ kiếm được và không phải đóng thuế cho nhà nước. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 04/04/2023

Task 1: The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Art classes such as painting or drawing are important for children’s development, so it should be compulsory in high school. Do you agree or disagree?


Các lớp nghệ thuật như hội họa hoặc vẽ rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, vì vậy nó nên được bắt buộc ở trường trung học. Bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 03/04/2023

Task 1: The charts below show the average percentages in typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.