top of page

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 (update liên tục)

Bộ đề thi IELTS Writing tháng 1-5 năm 2023


Ngày 05/12/2023

 • COMP- BASED IDP Đà Nẵng

Task 1: The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years of 1984, 1994 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Traffic and housing problems could be solved by moving large companies, factories and their employees to the countryside. To what extent do you agree or disagree?

Vấn đề về giao thông và và vấn đề nhà ở có thể được giải quyết bằng cách di chuyển các công ty, cách nhà máy có quy mô lớn cùng với những người lao động tơi khu vực nông thôn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The chart below shows the expenditure on three categories among different age groups of residents in the UK in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people argue that we should do research into our family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion?

Một số người cho rằng chúng ta nên tiến hành nghiên cứu về lịch sử gia đình mình. Những người khác cho rằng chúng ta nên tập trung vào thế hiện hiện tại và những thế hệ kế cận trong tương lai. Hãy bàn luận về cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến riên của bạn

Ngày 04/12/2023 COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The diagrams below give information about two road tunnels in two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: (Đang cập nhật)


Ngày 03/12/2023

 • COMP-BASED BC HCM

Task 1: The given graph shows the past and projected figures of government spending as a percentage of GDP for the years 2000 to 2025 in three areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: There is no need to attend a live performance (a play or concert) because seeing it at home on television is better. To what extent do you agree or disagree?

Việc đi xem những buổi biểu diễn trực tiếp (kịch hoặc lễ hội) không còn cần thiết nữa vì việc xem chúng thông qua TV là một sự lựa chọn tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên?

 • COMP-BASED BC Quy Nhơn

Task 1: The pie charts show the results of a survey in which undergraduates and postgraduates were asked about the range of books in their libraries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think government should focus on reducing environmental pollution and housing problems to help prevent illness and disease. To what extent do you agree or disagree?

Một số người nghĩ rằng các chính phủ nên tập trung vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và vấn đề nhà ở để ngăn ngừa dịch bệnh. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED IDP Ngọc Khánh

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some people think that robots are very important to human’s future development, while others think they are dangerous and have negative effects on society. Discuss both views and give your opinion

Một số người nghĩ rằng robot rất quan trọng đối với sự phát triển của con người trong tương lai, trong khi những người khác cho rằng robot rất nguy hiểm và có ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Hãy bàn luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

 • COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng HCM

Task 1: The pie charts show information about the age of visitors who went to Spain from the UK in 1983 and 2003. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Nowadays more and more older people who need employment have to compete with younger people for the same jobs. What problems does this cause? What are the solutions?

Hiện nay, ngày càng có nhiều người lớn tuổi phải cạnh tranh với những người trẻ tuổi để tìm kiếm việc làm. Hiện tượng này gây ra những vấn đề gì ? Đâu là những giải pháp có thể giải quyết được hiện tượng trên?

 • COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The charts below show the residential water use in 1988 and 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: New parents should attend a parenting course to learn how to bring up their children well. To what extent do you agree or disagree?

Những người mới làm cha mẹ nên tham gia các khóa học dành cho cha mẹ để học cách nuôi dạy con trẻ. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên ?

Ngày 02/12/2023

 • COMP-BASED IDP Tân Bình

Task 1: The line graph shows the percentage of computer ownership in one European country. Summarize the information by selecting and reporting main features, and make comparisons where relevant (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: In today’s world, people spend a lot of money on appearance because they want to look younger. Why does this happen? Do you think this is a positive or negative development?

Ngày nay, mọi người chi tiêu rất nhiều tiền cho vẻ bề ngoài của mình vì họ muốn trông trẻ trung hơn. Tại sao lại có hiện tượng này xảy ra? Theo bạn thì hiện tượng này là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực ?

Ngày 30/11/2023

 • COMP-BASED IDP Đà Nẵng, PAPER-BASED IDP Vinh và PAPER-BASED BC Cầu Giấy

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: The shortage of housing in big cities can cause severe consequences. Only government action can solve this problem. To what extent do you agree or disagree?

Vấn đề thiếu nhà ở tại các thành phố lớn có thể dẫn tới những hậu quả khó lường; chỉ có những hành động từ Chính phủ mới có thể giải quyết vấn đề này. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodation in three years. Summarize the information by selecting and reporting main features, and make comparisons where relevant

Task 2: Some people think that the government should spend more money on sports facilities for top athletes while Others argue that this money should be spent on sports facilities for ordinary people. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng Chính phủ nên đầu tư nhiều tiền vào các cơ sở vật chất dành cho những vận động viên thể thao chuyên nghiệp, trong khi có những người khác tranh luận rằng số tiền ấy cũng nên đầu tư vào các trung tâm thể thao dành cho người bình thường. Hãy bàn luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến riêng của bạn


Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some people believe that the government should make laws regarding nutrition and a healthy lifestyle, while others think this is a matter of personal responsibility. Discuss both the views and give your opinion.

Một số người tin rằng Chính phủ nên xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến lối sống khỏe mạnh và đầy đủ dinh dưỡng, trong khi có những người khác nghĩ rằng vấn đề đó (lối sống lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng) thuộc về trách nhiệm cá nhân. Hãy bàn luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến riêng của bạn

Ngày 28/11/2023

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The chart below shows the results of the survey of business people in three years about factors that make managers good at their jobs. Respondents rated the factors from 1 to 5, according to the importance.

Task 2: In many countries today, major cities have become too big and overcrowded. Why is this? What measures could be taken to reduce this problem? Give reasons for your answer and include relevant examples from your knowledge or experience.

Ngày nay, nhiều thành phố lớn đã xảy ra hiện tượng quá tải dân số. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Những biện pháp nào có thể được sử dụng để giảm thiểu tình trạng này? Hãy giải thích câu trả lời của bạn (bao gồm những ví dụ liên quan từ kiến thức và trải nghiệm của bạn).

 • COMP-BASED IDP HBT HCM

Task 1: The bar chart shows the number of hours worked by men & women per week in Australia in 2007. Summarize information by selecting and reporting main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: In some cities, public parks and open spaces are changed into gardens where local residents can grow their fruits and vegetables. Do you think the benefits outweigh the disadvantages?

Ở một số thành phố, các công viên và không gian công cộng đang bị chuyển đổi thành các khu vườn mà các cư dân địa phương có thể trồng rau củ và trái cây trên đó. Theo bạn thì những lợi ích từ xu hướng này có vượt trội hơn so với mặt hạn chế của nó không?

Ngày 27/11/2023 COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Task 2: Nowadays, people have developed poor eating habits and do not eat a balanced diet. What are the reasons behind this? Suggest possible solutions to control this.

Ngày nay, mọi người hình thành một thói quen ăn uống không tốt và không có một chế độ ăn cân bằng. Đâu là lý do dẫn tới hiện tượng này ? Hãy đề xuất những giải pháp khả thi để khăc phục hiện tượng trên.

Ngày 26/11/2023

 • COMP-BASED IDP Đà Nẵng

Task 1: The bar chart shows the number of visits to a community website in the first and second years of use. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some children nowadays take sports seriously while others play sports in their free time. Is this a positive or negative development?

Ngày nay, một số trẻ em tham gia hoạt động thể thao một cách khắc nghiệt trong khi có những trẻ em khác tập luyện thể thao vào khoảng thời gian rảnh rỗi của chúng. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Task 1: The line graphs show the percentage of people using public transport and people using private cars in five cities in Australia from 2000 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Nowadays, some parents put a lot of pressure on their children. What are the reasons for parents doing that? Is this a positive or negative development for the children?

Ngày nay, một số cha mẹ đặt rất nhiều áp lực lên con trẻ của họ. Đâu là lý do khiến cha mẹ làm như vậy ? Liệu đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực đối với trẻ em?

 • COMP-BASED BC UAC Đội Cấn

Task 1: The chart below shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: More and more people are becoming seriously overweight. Some people say that increasing the price of fattening foods will solve this problem. To what extent do you agree or disagree?

Ngày càng nhiều người đang tăng cân một cách nghiêm trọng. Một số người cho rằng việc tăng giá cả của những thực phẩm gây béo phì sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED BC Vettel Complex

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some people think that families have the most powerful influence on a child’s development, while others think other factors (such as television, friends, music. etc.) have the biggest effects. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng gia đình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với sự phát triển của trẻ em, trong khi có những người khác cho rằng những yếu tố khác (ví dụ như TV, bạn bè, âm nhạc,..v.v) có những ảnh hưởng nhất định. Hãy bàn luận về cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến riêng của bạn

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Films and computer games which contain violence are very popular. Some people believe they have a negative effect on societies and so must be banned. Other people; however, say that they are just harmful and help people to relax. Discuss both these points of view and give your opinion.

Những bộ phim và trò chơi điện tử có yếu tố bạo lực đang ngày càng phổ biến. Một số người tin rằng chúng có ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội, vì vậy chúng cần phải bị cấm. Tuy nhiên, cũng có những người nói rằng phim ảnh, trò chơi điện tử bạo lực thì giúp con người thư giãn. Hãy bàn luận hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến riêng của bạn

 • BC UAC Nguyễn Đình Chiểu HCM

Task 1: The diagrams below show the present building of a college and the plan for changes to the college site in the future. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: It has become easier and more affordable for people to travel to other countries. Do you think it is a positive or a negative development? Give your opinion and relevant examples from your experience.

Việc di chuyển giữa các quốc gia đang ngày càng dễ dàng và khả thi hơn đối với mọi người. Theo bạn, đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực? Hãy đưa ra quan điểm và những ví dụ liên quan từ những trải nghiệm của bạn

 • COMP-BASED BC 188 Cầu Giấy, HN

Task 1: The line graph below shows the percentage of people in Africa subscribing to mobile and fixed-line phones from 1994 to 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: School teaching should focus on success in the workforce and less attention should be given to academic achievement, to what extent do you agree or disagree?

Việc giảng dạy tại trường học nên tập trung vào việc đạt được thành công trong công việc hơn là những thành tích trong học tập. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The table below shows water use for different purposes in four countries. The use of water by four different countries (%). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Overpopulation of urban areas has led to numerous problems. Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.

Sự quá tải dân số ở các khu vực thành thị đã dẫn tới rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Hãy chỉ ra một hoặc hai vấn đề trong số đó và đề xuất những giải pháp mà Chính phủ và các cá nhân có thể giải quyết được vấn đề này

Ngày 25/11/2023

 • COMP-BASED IDP NEU

Task 1: The graph below shows the percentage of people in the different age group who went to the cinema once a month in Great Britain. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Many people work from home using modern technology today. Some people think that only the workers benefit from this and not employers. To what extent do you agree or disagree?

Ngày nay, nhiều người làm việc tại nhà và sử dụng các công nghệ hiện đại. Một số người cho rằng chỉ những người lao động sẽ có lợi từ xu hướng này hơn là những người tuyển dụng lao động. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The graphs below show the total percentage of films released and the total percentage of ticket sales in 1996 and 2006 in a country. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think all lawbreakers should be put into prison, while others believe that there are better alternatives. Discuss both views and give your own opinion.”

Một số người nghĩ rằng những người vi phạm pháp luật nên bị phạt tù, trong khi có những người khác cho rằng có những biện pháp xử lý khác hiệu quả hơn hình phạt tù. Hãy bàn luận về hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến riêng của bạn.

 • COMP-BASED IDP HCM

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some educationists think that international exchange visits will benefit teenagers at school. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Một vài nhà giáo dục nghĩ rằng việc trao đổi học tập quốc tế sẽ mang lại lợi ích cho thanh thiếu niên ở các trường học. Liệu những lợi ích mà việc này mang lại có vượt trội hơn so với mặt hạn chế của nó không?

 • COMP-BASED IDP Hải Phòng

Task 1: (Đang cập nhật)


Task 2: " Today, more and more people use robots to do tasks at home and at work. Do you think it is a positive or negative development? Why?"

Ngày nay, càng có nhiều người sử dụng robot để làm các nhiệm vụ ở nhà và ở nơi làm việc. Theo bạn thì đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực và giải thích quan điểm của bạn?

Ngày 24/11/2023 COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The maps show Riverside Park in 2010 and Riverside Park now. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some believe that charitable organizations should help people no matter where they live. Others argue that charities should only help those living in the country where the charity is based. Discuss both views and give your opinion.

Một số người tin rằng những tổ chức từ thiện nên giúp đỡ mọi người mà không xem xét tới nơi họ sinh sống. Những người khác tranh luận rằng những tổ chức từ thiện chỉ nên giúp đỡ những người sinh sống ở cùng khu vực mà tổ chức đó được thành lập. Hãy bàn luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến riêng của bạn

Ngày 23/11/2023

 • COMP-BASED BC UAC Nguyễn Đình Chiểu HCM

Task 1: The line graph below shows the percentage of people in Africa subscribing to mobile and fixed-line phones from 1994 to 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Today, people in many countries have to spend more and more time away from their families. Why is this happening? What effects does this have on the people themselves and on their families?

Ngày nay, nhiều người ở nhiều quốc gia phải rời xa họ gia đình hơn. Tại sao hiện tượng này lại diễn ra? Liệu hiện tượng này có gây ra tác động gì tới bản thân và gia đình của họ hay không?

 • COMP-BASED BC VTED Khúc Thừa Dụ

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Money offered for postgraduate research is limited; as a consequence, some people argue that financial support from the government should only be provided for scientific research rather than research for less useful subjects. To what extent do you agree or disagree?

Ngân sách được tài trợ cho những nghiên cứu cao học hiện đang bị giới hạn; vì lẽ đó, có người cho rằng sự giúp đỡ về tài chính từ Chính phủ chỉ nên dành cho những nghiên cứu khoa học hơn là việc nghiên cứu những lĩnh vực kém hữu ích hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED IDP Quận 3 HCM

Task 1: The chart below shows the amount of money given to developing countries from five organizations from 2008 to 2011. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Task 2: In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages and give your opinion.

Ở một số quốc gia, người trẻ đang được khuyến khích để làm việc hoặc đi du lịch trong vòng một năm sau khi hoàn thành bậc trung học và trước khi bắt đầu học đại học. Hãy bàn luận về những ưu điểm, nhược điểm của xu hướng này và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

Ngày 22/11/2023 COMP-BASED BC UAC Nguyễn Đình Chiểu HCM và BC VTED Khúc Thừa DỤ

Task 1: The table below shows employment patterns for males and females in New Zealand in 1993 and 2003. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Money spent on space exploration is a complete waste. Governments could better spend this money on other things to benefit the nation. To what extent do you agree or disagree?

Việc chi tiêu tiền bạc vào hoạt động khám phá vũ trụ hoàn toàn lãng phí. Các chính phủ nên đầu tư số tiền này vào những lĩnh vực khác để mang lại lợi ích cho quốc gia. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 21/11/2023

 • COMP-BASED BC UAC Nguyễn Đình Chiểu HCM

Task 1: The graph below shows the percentage of people in the different age groups who went to the cinema once a month in Great Britain. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Money offered for postgraduate research is limited; as a consequence, some people argue that financial support from the government should only be provided for scientific research rather than research for less useful subjects. To what extent do you agree or disagree?

Ngân sách được tài trợ cho những nghiên cứu cao học hiện đang bị giới hạn; vì lẽ đó, có người cho rằng sự giúp đỡ về tài chính từ Chính phủ chỉ nên dành cho những nghiên cứu khoa học hơn là việc nghiên cứu những lĩnh vực kém hữu ích hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The pie charts give information about the world’s forests in five different regions. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: In the past, people stored knowledge in books. Nowadays people store knowledge on the internet. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Ở trong quá khứ, con người lưu giữ kiến thức ở trong sách. Ngày nay, con người lưu giữ kiến thức trên internet. Theo bạn, những lợi ích của xu hướng này có vượt trội hơn mặt hạn chế của nó không?

Ngày 20/11/2023 COMP-BASED BC VTED Khúc Thừa Dụ

Task 1: The table below gives information about students studying in six departments in an Australian university in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Advertisements are becoming more and more common in everyday life. Is it a positive or negative development? Quảng cáo đang dần trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày. Liệu đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Task 1: The diagrams below show the present building of a college and the plan for changes to the college site in the future. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that economic progress is the only way to measure a country's success, while others think that other factors can be used to measure a country's success. What are these Factors? Which do you think are most important?

Một số người nghĩ rằng sự phát triển kinh tế là cách thức duy nhất để đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Một số người khác cho rằng những yếu tố khác cũng có thể sử dụng để đo lường sự phát triển của một quốc gia. Những yếu tố đó là gì ? Theo bạn thì yếu tố nào là quan trọng nhất? tố nào

Ngày 19/11/2023 COMP-BASED BC UAC HCM

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: The news media have too much influence on people’s lives today and this is a negative development. To what extent do you agree or disagree?

Các phương tiện truyền thông báo chí đang có sức ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của con người và đây là một sự phát triển tiêu cực. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên?

Ngày 18/11/2023

 • BC VTED Khúc Thừa Dụ

Task 1: The charts show the percentage of volunteers by organizations in 2008-2014. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: The availability of entertainment such as video games on handheld devices is harmful to the individual and to the society they live in. To what extent do you agree or disagree?

Sự sẵn có của các hình thức giải trí như các thiết bị chơi game di động đang gây hại tới từng cá nhân và xã hội nơi người đó sinh sống. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • IDP Phan Bội Châu

Task 1: The graph below shows people’s level of satisfaction with the health care system in 4 countries between 1991 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that museums should be enjoyable places to entertain people, while others believe that the purpose of museums is to educate. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng các viện bảo tàng nên trở thành những nơi để phục vụ nhu cầu giải trí cho mọi người, những người khác cho rằng mục đích chính của các viện bảo tàng đó là phục vụ công tác giáo dục. Hãy bàn luận cả hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm riêng của bạn.

 • IDP Hải Phòng

Task 1: The chart below shows the number of international applicants from four countries that a European university had from 2004 and 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think paying taxes is a big enough contribution to their society, while others think people have more responsibilities as members of society than only paying taxes. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng việc đóng thuế là một sự đóng góp đủ lớn cho xã hội trong khi những người khác cho rằng mọi người cần phải có nhiều trách nhiệm với tư cách là thành viên của xã hội hơn là việc đóng thuế. Hãy bàn luận về cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

 • PAPER-BASED IDP Gia Việt Cần Thơ, IDP Lê Văn Sỹ và BC NTMK

Task 1: The two pictures show a typical Japanese office and a typical American office. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Fewer and fewer people today right by hand using a pen, pencil or brush. What are the reasons? Is this a positive or a negative development?

Hiện nay, ngày càng ít người lựa chọn viết tay bằng bút mực, bút chì hoặc cây cọ. Nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng này? Liệu đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

 • COMP-BASED BC

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: The typical teaching situation of a teacher and students in the class will not exist by the year 2050. To what extent do you agree or disagree?

Mô hình dạy học điển hình gồm có một giáo viên và các học sinh trong một lớp học sẽ không còn tồn tại vào năm 2050. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 17/11/2023 COMP-BASED BC VTED Khúc Thừa Dụ

Task 1: The diagrams below show the present building of a college and the plan for changes to the college site in the future. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Many companies sponsor sports as a way to advertise themselves. Some people think this is good for the sports world. Others think there are some disadvantages. Discuss and give your own opinions

Một vài công ty tài trờ cho những hoạt động thể thao g ioongs như cách để quảng bá cho chính họ. Có những người nghĩ rằng điều này có lợi cho chính những hoạt động thể thao, nhưng cũng có người cho rằng việc làm trên gây ra nhiều bất lợi. Hãy bàn luận về hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm riêng của bạn.

Ngày 15/11/2023 COMP-BASED IDP NEU

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Nowadays more and more people want to get things done instantly (services, information, tasks). Why is this? Do you think this is a positive or negative development?

Ngày nay, có rất nhiều người muốn mọi thứ phải được hoàn thành ngay lập tức (dịch vụ, thông tin, các công việc phải làm). Tại sao lại có hiện tượng này xảy ra? Bạn nghĩ đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 14/11/2023 COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The chart below shows information about European people of different age groups who went to the gym once a month or more between 1990 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: In many countries, more and more people choose to buy imported food rather than food produced locally. Why do people buy imported food? What could be done to encourage people to buy local food?


Ở nhiều quốc gia, ngày càng có nhiều người lựa chọn mua thực phẩm nhập khẩu hơn là thực phẩm được sản xuất ở trong nước. Tại sao mọi người lại mua thực phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài? Giải pháp nào có thể được đưa ra để khuyến khích mọi người mua thực phẩm nội địa?

Ngày 13/11/2023 COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The graph shows information about the average number of visitors entering a museum in summer and winter in 2003. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: The best way to teach children to cooperate is through team sports at school. To what extent do you agree or disagree?

Cách tốt nhất để dạy trẻ em biết cách phối hợp, hợp tác đó là thông qua các hoạt động thể thao đội nhóm ở trường học. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 12/11/2023 COMP-BASED BC UAC Đội Cấn

Task 1: The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Task 2: Nowadays, some parents put a lot of pressure on their children. What are the reasons for parents doing that? Is this a positive or negative development for the children?

Ngày nay, một số cha mẹ đặt rất nhiều áp lực lên con trẻ của họ. Đâu là lý do khiến cha mẹ làm như vậy ? Liệu đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực đối với trẻ em?

Ngày 11/11/2023

 • IDP NEU

Task 1: The table below shows the employment of students from four countries in the UK after their first courses in 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the cost of fuel. To what extent do you agree or disagree?

Cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề về môi trường tầm cỡ thế giới đó là tăng giá nhiên liệu. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The maps show the changes of an office building between the present and the future. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: The best way to teach children to cooperate is through team sports at school. To what extent do you agree or disagree?

Cách tốt nhất để dạy trẻ em biết cách phối hợp, hợp tác đó là thông qua các hoạt động thể thao đội nhóm ở trường học. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED BC VTED Khúc Thừa Dụ

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Many people think modern communication technology is having some negative effects on social relationships. To what extent do you agree or disagree?

Nhiều người nghĩ rằng các công nghệ giao tiếp hiện đại đang gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới các mối quan hệ xã hội. Bạn đồng ý hay khôn đồng ý với ý kiến trên?

Ngày 09/11/2023

 • COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The charts show the percentage of income spent on food and other goods in 3 European countries from 1998 – 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: There is no need to attend a live performance (a play or concert) because seeing it at home on television is better. To what extent do you agree or disagree?

Việc đi xem những buổi biểu diễn trực tiếp (kịch hoặc lễ hội) không còn cần thiết nữa vì việc xem chúng thông qua TV là một sự lựa chọn tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên?

 • COMP-BASED BC VTED Khúc Thừa Dụ

Task 1: The pie chart below shows the main reasons why students chose to study at a particular UK university in 1987 and in 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. To what extent do you agree or disagree?

Lợi ích của việc lan rộng tiếng anh như một ngôn ngữ toàn cầu sẽ tiếp tục vượt qua những mặt hạn chế của chính nó. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên ?

 • COMP-BASED BC NTMK HCM, PAPER-BASED tại BC ODIN Đông Tác, IDP PEC Hải Phòng và IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The charts below give information about the world's top three producers of four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder) in the year 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

Hiện nay, ngày càng nhiều người quyết định sinh con muộn hơn. Đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này? Liệu những lợi ích của việc này có vượt trội hơn những hạn chế của nó không?

Ngày 05/11/2023 COMP-BASED BC

Task 1: The charts below show the residential water use in 1988 and 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think that newspapers are the best way to learn news. However, others believe that they can learn news better through other media. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng báo giấy là cách tốt nhất để tiếp thu thông tin. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng họ có thể tiếp nhận thông tin tốt hơn thông qua các nền tảng truyền thông khác. Hãy bàn luận về hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của riêng bạn.

Ngày 04/11/2023

 • COMP-BASED BC ODIN HN

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Caring for children is very important. Therefore, all mothers and fathers should be required to take a childcare training course. To what extent do you agree or disagree?

Chăm sóc trẻ em là một việc làm quan trọng. Vì vậy, tất cả cha mẹ cần phải tham gia vào một khóa học chăm sóc trẻ em. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The table shows the population ratio of females per 100 males in six different areas in 1995 and 2005. (Africa, Asia, Europe, North America, Central America and Oceania). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: People are surrounded by all kinds of advertising. Some people believe that advertising has a negative effect on people’s lives. To what extent do you agree or disagree?

Ngày nay có rất nhiều hình thức quảng cáo xuất hiện xung quanh chúng ta. Một số người tin rằng quảng cáo có tác động tiêu cực tới cuộc sống của con người. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?

Ngày 03/11/2023

 • COMP-BASED BC Nguyễn Đình Chiểu

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: In many parts of the world, children and teenagers are committing more crimes. Why is this happening? How should they be punished?

Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên đang phạm tội nhiều hơn. Tại sao điều này lại xảy ra? Trẻ em và thanh thiếu niên phạm tội thì nên bị phạt như thế nào?

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than spend it on the treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?

Việc sử dụng nguồn ngân sách công vào việc thúc đẩy một lối sống khỏe mạnh để ngăn ngừa bệnh tật quan trọng hơn việc sử dụng nguồn ngân sách ấy để chữa trị cho những người bị bệnh. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 02/11/2023 COMP-BASED BC CMT8 HCM

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Today, people in many countries have to spend more and more time away from their families. Why is this happening? What effects does this have on the people themselves and on their families?

Ngày nay, nhiều người ở nhiều quốc gia phải rời xa họ gia đình hơn. Tại sao hiện tượng này lại diễn ra? Liệu hiện tượng này có gây ra tác động gì tới bản thân và gia đình của họ hay không?

Ngày 31/10/2023 COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Nowadays people live longer after they retire. How does this affect individuals and society? What can be done about this?

Ngày nay mọi người sống lâu hơn sau khi họ nghỉ hưu. Điều này ảnh hưởng như thế nào tới từng cá nhân và xã hội? Có những giải pháp nào có thể áp dụng đối với hiện tượng này không?

Ngày 30/10/2023

 • COMP-BASED BC VTED Khúc Thừa Dụ

Task 1: The picture below shows the use of renewable energy accounting for the total energy from 1971 to 2011 Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Demand for food is increasing worldwide. What are the causes of this? What measures can the international community take to make sure the supply of food is enough?

Nhu cầu về lương thực đang ngày càng tăng trên thế giới. Đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này? Các cộng đồng quốc tế có thể đưa ra giải pháp gì để đảm bảo nguồn cung lương thực cho mọi người?

 • COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The graph below shows the percentage of people in the different age groups who went to the cinema once a month in Great Britain. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem while others think effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give your opinion.

Một số hoạt động của con người có tác động tiêu cực lên các loại thực vật, động vật. Một số người nghĩ rằng đã quá muộn để xử lý vấn đề này trong khi có những người cho rằng những biện pháp hiệu quả vẫn có thể được áp dụng để cải thiện tình hình. Hãy bàn luận cả hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của riêng bạn.

 • COMP-BASED BC Viettel CMT8 HCM

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some people think that mobile phones should be banned in public places such as libraries, shops and on public transport. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Một số người nghĩ rằng điện thoại di động nên bị cấm ở những khu vực công cộng như là thư viện, các cửa hàng hoặc trên phương tiện công cộng. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm này?

Ngày 29/10/2023

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: The users of social media, such as Facebook, and Twitter, are replacing face-to-face contact in this century. Do you think the advantages of this way outweigh the disadvantages?

Việc sử dụng các mạng xã hội như là facebook hay twitter đang dần thay thế việc tương tác trực tiếp trong thế kỷ này. Bạn có nghĩ rằng những ưu điểm của xu hướng này có vượt trội hơn so với mặt hạn chế của nó không?


Task 1: The table below shows information about age, average income per person and population below the poverty line in three states in the USA. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Environmental problems such as pollution and climate change affect all the people in the world. While global solutions are required to mitigate these problems, very few have been suggested. Why is there only a small number of solutions? How can these problems be resolved or mitigated?

Vấn đề về môi trường như ô nhiễm và biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng tới toàn thể mọi người trên thế giới. Trong khi những giải pháp mang tính toàn quần đã được yêu cầu để giải quyết những vấn đề trên, nhưng có rất ít giải pháp được đề xuất. Tại sao lại chỉ có rất ít giải pháp được đưa ra? Làm thế nào để những vấn đề trên có thể được giải quyết?

 • COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: In some countries, celebrities complain about the way the media publicize their private lives. Some people say that they should accept it as part of their fame. To what extent do you agree or disagree?

Ở một số quốc gia, những người nổi tiếng phàn nàn về cách mà truyền thông đã công khai cuộc sống riêng tư của họ. Một số người nói rằng họ nên chấp nhận điều ấy như là một phần của sự nổi tiếng. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm trên?

Ngày 28/10/2023

 • COMP-BASED IDP Thanh Hóa

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: The governments should focus their spending on public services rather than on arts such as music and painting. To what extent do you agree or disagree?

Các chính phủ nên tập trung đầu tư vào các dịch vụ công cộng hơn là đầu tư vào nghệ thuật (ví dụ như âm nhạc hay hội họa). Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED IDP NEU

Task 1: (Đang cập nhật)


Task 2: Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development?

Du hành vũ trụ đã có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian và một số người tin rằng du lịch trong vũ trụ có thể được phát triển trong tương lai. Theo bạn, đây là một sự phát riển tích cực hay tiêu cực?

 • COMP-BASED BC ODIN Đông Tác

Task 1: (Đang cập nhật)


Task 2: In today’s world with advanced technology and science, people still greatly value artists such as musicians, writers and painters. What can art give life but science cannot?

Trong một thế giới với công nghệ tiên tiến và khoa học phát triển, con người vẫn coi trọng các nghệ sĩ như là nhạc sĩ, nhà văn và họa sĩ. Đâu là những thứ mà nghệ thuật có thể mang lại cho cuộc sống nhưng khoa học thì không thể ?

Ngày 27/10/2023 COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: The charts below show the protein and calorie intake of people in different parts of the world. Compare and contrast.

Task 2: It is neither possible nor useful for a country to provide university places for a high proportion of young people. To what extent do you agree or disagree?

Việc một quốc gia cung cấp các trường đại học cho một lượng lớn người trẻ tuổi thì vừa không khả thi vừa không hữu ích. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?

Ngày 26/10/2023

 • COMP-BASED BC Khúc Thừa dụ

Task 1: The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree?

Một số chuyên gia cho rằng khi một quốc gia đã giàu có sẵn thì bất kể mọi sự tăng trưởng về kinh tế không khiến cho cư dân của quốc gia đó trở nên hạnh phúc hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này ?


Task 1: The diagrams below give information about two road tunnels in two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Caring for children is very important. Therefore, all mothers and fathers should be required to take a childcare training course. To what extent do you agree or disagree?


Chăm sóc trẻ em là một việc làm quan trọng. Vì vậy, tất cả cha mẹ cần phải tham gia vào một khóa học chăm sóc trẻ em. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?


Ngày 25/10/2023

 • COMP-BASED BC Nguyễn Đình Chiểu HCM

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: It is important for all towns and cities to have large public outdoor places like squares and parks. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Việc sở hữu các không gian công cộng rộng lớn như quảng trường và công viên thì rất quan trọng với tất cả các thị trấn và thành phố. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 to 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Organized tour to remote areas and community is increasingly popular. Is it a positive or negative development for the local people and the environment?

Việc tổ chức những tour du lịch tới những khu vực xa xôi đang ngày càng trở nên phổ biến. Liệu đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực cho người dân dịa phương và môi trường?

 • COMP-BASED IDP Phan Bội Châu

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some people think young people should be free to choose his or her jobs, but other people think they should be realistic and think more about their future. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng người trẻ nên được tự do lựa chọn nghề nghiệp, nhưng có người khác cho rằng người trẻ cần phải thực tế và suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của họ. Hãy bàn luận cả hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của riêng bạn.

 • COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Task 2: Traditional ideas from older people about the way to live and behave are not helpful to young people and their futures. To what extent do you agree or disagree?

Những ý kiến mang tính truyền thống từ người lớn tuổi về cách sống và cách cư xử không còn hữu ích với người trẻ và tương lai của họ. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 24/10/2023 COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The chart shows the information about salt intake in the US in 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Today, people in many countries have to spend more and more time away from their families. Why is this happening? What effects does this have on the people themselves and on their families?

Ngày nay, nhiều người ở nhiều quốc gia phải rời xa họ gia đình hơn. Tại sao hiện tượng này lại diễn ra? Liệu hiện tượng này có gây ra tác động gì tới bản thân và gia đình của họ hay không?

Ngày 23/10/2023

 • COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: In today's world, private companies rather than government pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Ở trên thế giới ngày nay, các công ty tư nhân chi trả và tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học hơn so với Chính phủ. Theo bạn thì những lợi ích từ việc này có vượt trội hơn so với mặt hạn chế của nó không?

 • COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people say that in the modern world, getting old is entirely bad. Others believe that old people’s life nowadays is much better than in the past. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nói rằng ở thế giới hiện đại, việc trở nên già đi thực sự rất tệ. Những người khác tin rằng cuộc sống của người cao tuổi ngày nay đã tốt hơn rất nhiều so với quá khứ. Hãy bàn luận về cả hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của riêng bạn.


Ngày 22/10/2023 COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The graphs below show the total percentage of films released and the total percentage of ticket sales in 1996 and 2006 in a country. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: The typical teaching situation of a teacher and students in the class will not exist by the year 2050. To what extent do you agree or disagree?

Mô hình dạy học điển hình gồm có một giáo viên và các học sinh trong một lớp học sẽ không còn tồn tại vào năm 2050. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 21/10/2023

 • COMP-BASED IDP Nguyễn Thị Thập HCM

Task 1: The diagram below shows a simple system that turns dirty water into clean water. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that the government should support retired people financially while others believe they should take care of themselves. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng Chính phủ nên hỗ trợ về mặt tài chính cho những người đã nghỉ hưu trong khi những người khác tin rằng những ai đã nghỉ hưu thì nên tự lo cho bản thân họ. Hãy bàn luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

 • PAPER-BASED IDP

Task 1: The process below shows the process of growing and making products from pineapple. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

Task 2: Many students find it is harder to study at university or college compared to when they were in grade school. Why is this? What are some possible solutions for this problem?

Nhiều sinh viên khi học tập tại bậc đại học hoặc cao đẳng cảm thấy khó khăn hơn so với cấp bậc học phổ thông. Tại sao lại có hiện tượng này? Những giải pháp nào có thể giải quyết vấn đề này?

 • COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: (Đang cập nhật).

Task 2: Nowadays parents put too much pressure on their children to succeed. What is the reason for doing this? Is this a negative or positive development?

Ngày nay cha mẹ đặt quá nhiều áp lực lên con trẻ để mong chúng đạt được thành công. Đâu là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ngày 20/10/2023 tại IDP Phan Bội Châu

Task 1: The chart below shows the number of applicants from four different countries in universities in one European country. Summerise the information by selecting and reporting the main points and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh).

Task 2: People’s shopping habits depend more on the age group they belong to than any other factor. To what extent do you agree or disagree?

Thói quen mua sắm của mọi người phụ thuộc nhiều hơn vào nhóm tuổi của họ hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nàovới quan điểm này?

Ngày 15/10/2023

 • COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some people think that a good diet and regular exercise are not necessary for a healthy and long life. To what extent do you agree or disagree?

Một số người nghĩ rằng một chế độ dinh dưỡng tốt và tập thể dụng thường xuyên thì không cần thiết để có được một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm trên?

 • COMP-BASED IDP Hai Bà Trưng

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: In some countries, celebrities complain about the way the media publicize their private lives. Some people say that they should accept it as part of their fame. To what extent do you agree or disagree?

Ở một số quốc gia, những người nổi tiếng phàn nàn về cách mà truyền thông đã công khai cuộc sống riêng tư của họ. Một số người nói rằng họ nên chấp nhận điều ấy như là một phần của sự nổi tiếng. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm trên?

Ngày 14/10/2023

 • COMP-BASED tại IDP NEU

Task 1: The table gives information about changes in the number of people per household in the UK in 1961 and 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people say that the main aim of advertising is to improve the sales of products that people do not really need. To what extent do you agree or disagree?

MỘt số người nói rằng mục tiêu chính của việc quảng cáo là gia tăng doanh số cho những mặt hàng mà mọi người không thực sự cần đến. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm trên?

 • COMP-BASED tại IDP IELTS Fighter Đống Đa Hà Nội

Task 1: The maps below show recent changes in the town of Kimsville. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think that work is the most important thing of people’s life. Without the success of career, life becomes meaningless. To what extent do you agree or disagree?

Một số người nghĩ rằng công việc là thứ quan trọng nhất đối với cuộc sống con người. Cuộc đời chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có được thành công trong sự nghiệp. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

 • COMP-BASED tại BC Odin Đông Tác

Task 1: The bar chart shows the percentage of total spending expenditure of people in different age groups in three categories in a country in 2009. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: It is important for all towns and cities to have large public spaces such as squares and parks. Do you agree or disagree with this statement?

Việc các thị trấn và các thành phố có những không gian công cộng như quảng trường hay công viên thực sự rất quan trọng. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên?

Ngày 13/10/2023

 • COMP-BASED tại IDP Hai Bà Trưng

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: It was predicted that people in the 21st century would have much more free time than in the past. To what extent has this prediction come true?

Ở thế kỷ 21, có nhiều sự phỏng đoán rằng con người ở thế kỷ 21 sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn so với thời điểm ở quá khứ. Sự phỏng đoán này có bao nhiêu khả năng để trở thành hiện thực?

 • COMP-BASED UAC Đội Cấn

Task 1: The Diagrams below show a small local museum and its surroundings in 1957 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Nowadays, more people move away from their friends and families for work. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Ngày nay, ngày càng có nhiều người phải rời xa bạn bè và gia đình của họ vì công việc. Liệu những lợi ích từ xu hướng này có vượt trội hơn so với những mặt hạn chế không?

Ngày 12/10/2023 PAPER-BASED tại IDP Phan Bội Châu và ODIN Đông Tác

Task 1: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: It costs a lot of money for a country to host international sports events, while some people think it is a waste of money, others believe the opposite. Discuss both views and state your opinion.

Một số người cho rằng một quốc gia sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền để đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, trong khi một số người có quan điểm ngược lại. Hãy bàn luận về cả hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của riêng bạn.

 • BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The chart below gives information about how many European citizens of various age groups frequently went to the gym from 1990 to 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: In many countries, more and more people choose to buy imported food rather than food produced locally. Why do people buy imported food? What could be done to encourage people to buy local food?

Ở nhiều quốc gia, ngày càng có nhiều người lựa chọn mua thực phẩm nhập khẩu hơn là thực phẩm được sản xuất ở trong nước. Tại sao mọi người lại mua thực phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài? Giải pháp nào có thể được đưa ra để khuyến khích mọi người mua thực phẩm nội địa?

Ngày 11/10/2023 COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The graph below shows the proportion of four different materials that were recycled from 1982 to 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: As housing is a basic need for people, the government should provide free housing for everyone who can’t afford it. To what extent do you agree or disagree?

Bởi vì nhà ở là một nhu cầu cơ bản của mọi người, chính phủ nên cung cấp nhà ở miễn phí cho những người không thể chi trả cho nó. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm trên?

Ngày 08/10/2023 COMP-BASED IDP Ngọc Khánh

Task 1: A survey between consumers and researchers to find out what people shoud do to reduce global warming. The table below shows the result in order of importance. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. ( Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people feel that there is too much emphasis on getting an education, and that the government should spend money on leisure time activities for young people too. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cảm thấy rằng chính phủ đang dồn quá nhiều nguồn lực vào giáo dục, và chính phủ cũng nên sử dụng những nguồn lực đó vào các hoạt động vui chơi trong thời gian rảnh cho người trẻ. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?


Ngày 07/10/2023

 • ITED Hà Nội

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some people think that newspapers are the best way to learn news. However, others believe that they can learn news better through other media. Discuss both views and give your opinion.


Một số người nghĩ rằng báo giấy là cách tốt nhất để tiếp thu thông tin. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng họ có thể tiếp nhận thông tin tốt hơn thông qua các nền tảng truyền thông khác. Hãy bàn luận về hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của riêng bạn.

 • IDP NEU

Task 1: The bar chart below shows the passenger kilometers traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think parents should read or tell stories to children. Others think parents needn’t do that as children can read books or watch TV, and movies by themselves. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng cha mẹ nên kể chuyện cho trẻ em. Một số người khác cho rằng cha mẹ không nhất thiết phải làm như vậy vì trẻ em có thể tự mình đọc sách, xem TV hoặc xem phim. Hãy bàn luận về hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của riêng bạn.

Ngày 06/10/2023 COMP-BASED IDP Phan Bội Châu HN

Task 1: The Pie Charts Show The Results Of A Survey In Which Undergraduates And Postgraduates Were Asked About The Range Of Books In Their Library. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Most of the urgent problems can only be solved with international cooperation.

To what extent do you agree or disagree?


Hầu hết các vấn đề cấp thiết chỉ có thể được giải quyết với sự hợp tác quốc tế. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 05/10/2023 COMP-BASED IDP HBT

Task 1: The chart shows the percentage of a drug’s company total sales in 4 regions: South America, North America, Asia, and Europe + Africa from 2002 to 2006. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people say that too much time and resources are spent on the protection of wild animals and birds. To what extent do you agree or disagree?.

Một số người nói rằng chúng ta đang dành quá nhiều thời gian và nguồn lực để bảo vệ động vật hoang dã và các loài chim. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 03/10/2023 COMP-BASED BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Some people think watching TV is bad for children, while others think that watching TV has more beneficial effects on children. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người cho rằng xem TV là không tốt với trẻ em, trong khi có người khác nghĩ rằng việc xem TV sẽ mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em. Hãy bàn luận về cả hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của riêng bạn.


Ngày 01/10/2023 COMP-BASED IPD Quận 3 HCM

Task 1: The table below shows the percentage the government spent on education and training and the participation of 18-24-year-olds in education and training in five countries in 2002. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development?


Du hành vũ trụ đã có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian và một số người tin rằng du lịch trong vũ trụ có thể được phát triển trong tương lai. Theo bạn, đây là một sự phát riển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 30/9/2023

 • COMPUTER- BASED BC UAC Đội Cấn

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: In many parts of the world children and teenagers are committing more crimes. Why is this happening? How should children or teenagers be punished?

Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên đang phạm tội nhiều hơn. Tại sao điều này lại xảy ra? Trẻ em và thanh thiếu niên phạm tội thì nên bị phạt như thế nào?

 • COMPUTER-BASED IDP NGỌC KHÁNH, BA ĐÌNH

Task 1: The maps show the changes in Shalton village from 1910 to 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: In many parts of the world, children are given more freedom than in the past. Is this a positive or negative development?

Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em được tự do nhiều hơn so với thời điểm ở quá khứ. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

 • COMPUTER-BASED PEC Hải Phòng

Task 1 The table below gives information about marriages in Australia from 1960 to 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2 Many customs and traditional ways of behavior are no longer relevant to modern life and not worth keeping. To what extent do you agree or disagree?

Nhiều phong tục và hành vi ứng xử truyền thống đã không còn phù hợp với đời sống hiện đại và không đáng để tiếp tục lưu giữ. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 29/09/2023 COMPUTER- BASED IPD Hai Bà Trưng HCM

Task 1: (Đang cập nhật)


Task 2: Many factors motivate people in the workplace. Money is the most important. To what extent do you agree or disagree?


Có rất nhiều yếu tố tạo động lực cho con người ở nơi làm việc, trong đó tiền bạc là yếu tố quan trọng nhất. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?


Ngày 26/9/2023- COMPUTER- BASED BC UAC Nguyễn Đình Chiểu

Task 1: The diagrams show a small museum and its surroundings in 1990 and 2010.


Task 2: Some people think hosting a major international sports event brings a lot of advantages. But some people think it only has disadvantages. Discuss both views and give your own opinion.

Một vài người cho rằng đăng cai tổ chức một sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên có một số người nghĩ điều này chỉ mang lại những điều hạn chế. Hãy bàn luận cả hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm riêng của bạn.

Ngày 25/9/2023- IDP HCM và IDP Ngọc Khánh

Task 1: The bar chart below gives information about the percentage of the population living in urban areas in the world and on different continents. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Nowadays people use bicycles less as a form of transport. Why is this the case? What can we do to encourage people to use bicycles more?

Ngày nay người dân lại ít dùng xe đạp như phương tiện di chuyển chính. Tại sao lại có hiện tượng này ? Làm cách nào để thúc đẩy mọi người dung xe đạp nhiều hơn.


Task 1: The bar chart shows the number of vehicles registered for use in a European country from 1996 to 2006. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: The use of social media like Facebook or Twitter is replacing face-to-face interaction of many people in their everyday lives. Do you think the advantages of this trend outweigh the disadvantages?


Việc sử dụng các mạng xã hội như facebook hay Twitter đang dần thay thế tương tác trực tiếp đối với nhiều người trong cuộc sống thường ngày của họ. Bạn có nghĩ rằng điểm tích cực của xu hướng này vượt trội hơn so với mặt hạn chế của nó ?


Ngày 23/9/2023 - IDP NEU, ACET Lê Văn Sỹ, BC NTMK HCM

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: the best way for a country to prepare for the future is to invest more resources in young people. To what extent do you agree or disagree?

Đối với một quốc gia, cách tốt nhất để cho tương lai đó là đầu tư nhiều nguồn lực hơi cho thế hệ người trẻ tuổi. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên

Ngày 19/9/2023- COMPUTER- BASED BC VTED Khúc Thừa Dụ

Task 1: The chart below shows the percentages of different types of household waste that were recycled in one city between 1992 and 2002. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Historical objects should be brought back to their country of origin. To what extent do you agree or disagree?


Những cổ vật lịch sử thì nên được trao trả về quốc gia khởi nguồn của chúng. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?


Ngày 18/09/2023 - BC CMT8 HCM

Task 1: The table below shows the proportion of women in the labor force and women in management in five countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.


Task 2: As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree?

Bên cạnh việc kiêm tiền, các doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm với xẫ hội. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?


Ngày 16/09/2023 - BC VTED KHÚC THỪA DỤ

Task 1: (Đang cập nhật)


Task 2: Nowadays people live longer after they retire. How does this affect individuals and society? What can be done about this?


Ngày nay, mọi người sẽ sống lâu hơn sau khi họ nghỉ hưu. Điều này ảnh hưởng tới từng người và xã hội như thế nào? Đâu là giải pháp có thể được đưa ra?


Ngày 14/09/2023 - IDP HN và BC Đô nghĩa Hà đông

Task 1: The pie charts show the size of classes in primary schools in four states in Australia in 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Some people believe that good health is a basic human need, so the medical service should not be run by profit-making companies. Do the disadvantages of private healthcare centers outweigh their advantages?


Một vài người tin rằng có được sức khỏe tốt là một nhu cầu cơ bản của con người, vì vậy các dịch vụ y tế không nên được vận hành bởi các công ty chuyên tìm kiếm lợi nhuận. Liệu những mặt hạn chế của các trung tâm y tế tư nhân có vượt quá so với lợi ích mà các trung tâm đó mang lại hay không?


Ngày 13/09/2023 -COMPUTER- BASED BC VTED KHÚC THỪA DỤ

Task 1: The graphs below show the total percentage of films released and the total percentage of ticket sales in 1996 and 2006 in a country. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that hard work and determination are the main factors to become successful in life. Some think that other factors are more significant. Discuss both views and give your opinion.

Một vài người nghĩ rằng thành công trong cuộc sống tới từ sự chăm chỉ và sự quyết tâm trong khi một số người khác cho rằng có nhiều yếu tố khác quan trọng hơn, ví dụ như tiền bạc và ngoại hình. Hãy bàn luận về hai ý kiến này và đưa ra quan điểmcủa bạn

Ngày 08/9/2023

 • BC KHÚC THỪA DỤ

Task 1: The charts show the percentage of income spent on food and other goods in 3 European countries from 1998 – 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Task 2: It is a natural process for animal species to become extinct (e.g. Dinosaurs, dodos …) There is no reason why people should try to prevent this from happening. To what extent do you agree or disagree?

Sự tuyệt chủng của các loài động vật (ví dụ như các loài khủng long,loài chim dodo,....) là một quá trình tự nhiên, vì vậy không có lý do gì để con người thử tìm cách ngăn chặn hiện tượng này diễn ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức độ nào với quan điểm trên ?


 • IDP Ngọc Khánh

Task 1: The diagram details the process of making wool. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Some people believe that planning for the future is a waste of time because they think that focusing on the present is more important. To what extent agree or disagree?

Một vài người tin rằng việc lên kế hoạch cho tương lai là một việc làm phí thời gian vì tập trung vào hiện tại mới là quan trọng hơn đối với họ. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm này ?


Ngày 03/09/2023

Task 1: The table below shows the percentage of the population by age group in one town who rode bicycles in 2011. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Newspapers have an influence on people’s ideas and opinions. What are the reasons? Is it a negative or positive situation?


Báo giấy có sự ảnh hưởng rõ ràng tới ý tưởng và quan điểm của con người chúng ta. Đâu là nguyên nhân lý giải điều này ? Đây là một sự tình huống tích cực hay tiêu cực ?


Ngày 02/09/2023

Task 1: The bar chart shows expectations for change of European young people in the next 20 years in 5 different areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think that employers should not care about the way their employees dress, because what matters is the quality of their work. To what extent do you agree or disagree?


Một vài người cho rằng các nhà tuyển dụng không nên chú tâm vào trang phục của những người nhân viên vì vấn đề chính đó là hiệu quả công việc. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào với ý kiến này ?


Ngày 31/08/2023

Task 1: The chart below shows the aid from six developed countries to developing countries from 2008-2010. Summarize the information by selecting and reporting the main featuresTask 2: Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree?


Những công ty lớn sử dụng các sự kiện thể thao nhằm quảng bá cho sản phẩm của họ. Một vài người nghĩ rằng việc làm này có tác động tiêu cực tới thể thao. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm này ?Task 1: The table below shows the number of adults and children taking part in wildlife survey in 2001 to 2009 (odd years). Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Nowadays more people are traveling to other countries. Why is this happening? Is it a negative or positive development?


Ngày nay ngày càng có nhiều người đi du lịch tới các quốc gia khác nhau. Tại sao lại có xu hướng này ? Liệu đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực ?


Ngày 30/08/2023

Task 1: The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievements, and this sets a bad example to young people. To what extent do you agree or disagree with this statement?


Ngày nay, những người có sức ảnh hưởng tới công chúng đang ngày càng nổi tiếng vì ánh hào quang của họ hơn là vì những thành tựu mà họ đạt được. Điều này gây nên một hình tượng không tốt đối với người trẻ. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm này ?


Ngày 29/08/2023

Task 1: The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant


Task 2: Some people believe that watching television is bad for children in every way. Others, however, say that television is good for children to develop as they grow up. Discuss both views and give opinion.


Có người tin rằng xem tivi là hoạt động không tốt cho trẻ em trên mọi phương diện. Tuy nhiên, những người khác cho ràng tivi có tác dụng tốt đối với quá trình phát triển của trẻ khi chúng lớn lên. Hãy bình luận cả hai quan điểm này và đưa ra quan điểm của bạn


Ngày 28/08/2023

Task 1: The table and the chart below provide a breakdown of the total expenditure and the average amount of money spent by students per week while studying abroad in 4 countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevantTask 2: In many parts of the world children and teenagers are committing more crimes. Why is this happening? How should children or teenagers be punished?


Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên đang phạm tội nhiều hơn. Tại sao lại có hiện tượng này ? Hình phạt nào nên được đưa ra đối với trẻ em và thanh thiến niên phạm tội ?


Ngày 27/08/2023

Task 1: The table below shows employment patterns for males and females in New Zealand in 1993 and 2003. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some experts suppose that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens happier. To what extent do you agree or disagree?


Một số chuyên gia cho rằng khi một quốc gia đã giàu có sẵn thì bất kể mọi sự tăng trưởng về kinh tế không khiến cho cư dân của quốc gia đó trở nên hạnh phúc hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này ?


Ngày 26/08/2023

Task 1: The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: In many countries, many children are becoming overweight and unhealthy. Some people believe that the government has the responsibility to deal with it. Do you agree or disagree?


Hiện tượng ngày càng nhiều trẻ em đang trở nên thừa cân và không khỏe mạnh xảy ra ở nhiều đất nước. Một số người tin rằng Chính phủ cần có trách nhiệm để giải quyết hiện tượng này. Bạn đồng ý hay không đồng với ý kiến trên ?


Ngày 22/08/2023

Task 1: The table and the chart below provide a breakdown of the total expenditure and the average amount of money spent by students per week while studying abroad in 4 countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevantTask 2: Some people think the governments should act to decide how people live in order to have a healthier life. Others think individuals should decide their own lifestyle. Discuss both views and give your opinion.


Một vài người cho rằng các chính phủ cần hành động để quyết định lối sống của người dân để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Một số người khác nghĩ rằng từng cá nhân nên tự quyết định phong cách sống của họ. Hãy bàn luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến của bạn


Ngày 19/08/2023

Task 1: The chart below gives information about how many European citizens of various age groups frequently went to the gym from 1990 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think technology makes life complex, so we should make life simpler without using technology. Do you agree or disagree?


Một vài người nghĩ rằng công nghệ khiến cuộc sống phức tạp hơn, vì vậy chúng ta không nên sử dụng công nghệ để cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ?


Ngày 30/07/2023

Task 1: The bar chart below gives information about four countries spending habits of shopping for consumer goods in 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many different countries have most shops and products as the same. Some consider it a positive development, whereas others consider it negative. Discuss both sides and give your opinion.


Nhiều quốc gia khác nhau có hầu hết các cửa hàng và sản phẩm giống nhau. Một số coi đó là một sự phát triển tích cực, trong khi những người khác coi đó là tiêu cực. Thảo luận cả hai bên và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 29/07/2023

Task 1: Percentage of government spending on road and transport (1990 – 2005). (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Extreme sports such as skydiving and rock climbing are very dangerous and should be banned. To what extent do you agree or disagree with this view?


Các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù và leo núi rất nguy hiểm và nên bị cấm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?


Ngày 28/07/2023

Task 1: The diagrams show a small museum and its surroundings in 1990 and 2010.Task 2: Hard work and determination are the main requirements for success in life. Others think other factors are more important. Discuss both views?


Làm việc chăm chỉ và quyết tâm là những yêu cầu chính để thành công trong cuộc sống. Những người khác nghĩ rằng các yếu tố khác quan trọng hơn. Thảo luận về cả hai quan điểm?


Ngày 27/07/2023

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: It has become easier and more affordable for people to travel to other countries. Do you think it is a positive or a negative development?


Đã trở nên dễ dàng hơn và giá cả phải chăng cho mọi người để đi du lịch đến các quốc gia khác. Bạn có nghĩ rằng đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 25/07/2023

Task 1: Static graph showing a country’s energy use for 3 years 1985 1995 2005. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Should the government put money into art exhibitions and make them public? Do you agree or disagree?


Chính phủ có nên bỏ tiền vào các cuộc triển lãm nghệ thuật và công khai chúng không? Bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 23/07/2023

Task 1: The charts below show the protein and calorie intake of people in different parts of the world. Compare and contrast.Task 2: Some people think that charity organizations should only offer help to people of their own country. But others believe that these organizations should give aid to people in great need wherever they live. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng các tổ chức từ thiện chỉ nên giúp đỡ những người ở đất nước của họ. Nhưng những người khác tin rằng các tổ chức này nên viện trợ cho những người có nhu cầu lớn ở bất cứ nơi nào họ sinh sống. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 22/07/2023

Task 1: The graph below shows water levels in reservoirs in Australia.Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Some people argue that we should do research into their family history. Others agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người cho rằng chúng ta nên nghiên cứu về lịch sử gia đình. Những người khác đồng ý với quan điểm rằng chúng ta nên tập trung vào các thế hệ hiện tại và tương lai. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 21/07/2023

Task 1: The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years of 1984, 1994 and 2004.Task 2: Some people think that employers should not care about the way their employees dress, because what matters is the quality of their work. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng ông chủ không nên quan tâm đến cách ăn mặc của nhân viên, bởi vì điều quan trọng là chất lượng công việc của họ. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 17/07/2023

Task 1: The percentage of total water used by domestic, agriculture, and industrial in six countries in 2003.Task 2: Some people believe that watching television is bad for children in every way. Others, however, say that television is good for children to develop as they grow up. Discuss both views and give opinion.


Một số người tin rằng xem tivi có hại cho trẻ em về mọi mặt. Tuy nhiên, những người khác nói rằng truyền hình rất tốt cho sự phát triển của trẻ em khi chúng lớn lên. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 15/07/2023

Task 1: The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, and 2005. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Schools are no longer necessary because children can learn through the Internet as well at home. Agree or not?


Trường học không còn cần thiết vì trẻ em có thể học qua Internet cũng như ở nhà. Đồng ý hay không?


Ngày 14/07/2023

Task 1: The charts below show the proportion of people’s total spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and 2008. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many people today are choosing to travel to other countries. Is this a positive or negative development?


Nhiều người ngày nay đang chọn đi du lịch đến các quốc gia khác. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


bottom of page