top of page

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 (update liên tục)

Cập nhật liên tục đề thi IELTS Writing Task 1 - Task 2 năm 2022 tại BC và IDP kèm gợi ý trả lời cho từng dạng bài.


Xem thêm:

Những lưu ý dành cho người thi IELTS lần đầu

Bài mẫu Writing Task 2 band 8.0 và từ vựng chủ đề Environment


Ngày 31/12/2022

Task 1: Process (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many countries, the governments likes to spend more money on the arts. Some people agree with this. However, others think government should spend more on health and education. Discuss both sides and give your opinion.


Ở nhiều quốc gia, chính phủ thích chi nhiều tiền hơn cho nghệ thuật. Một số người đồng ý với điều này. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng chính phủ nên chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 29/12/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people say that mobile phones should be banned in public places such as libraries, shops, and public transport. Do you agree or disagree?


Một số người nói rằng điện thoại di động nên bị cấm ở những nơi công cộng như thư viện, cửa hàng và phương tiện giao thông công cộng. Bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 27/12/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Doctors recommend that older people exercise regularly. However, many older people do not exercise enough. What could be the reason for this? What can be done to encourage them to do physical activities?


Các bác sĩ khuyên người lớn tuổi nên tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều người lớn tuổi không tập thể dục đủ. Điều gì có thể là lý do cho việc này? Có thể làm gì để khuyến khích họ tham gia các hoạt động thể chất?


Ngày 25/12/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nowadays public transport prices are constantly increasing. Why do you think this is happening? How can this problem be solved?


Ngày nay giá của các phương tiện giao thông công cộng không ngừng tăng lên. Bạn nghĩ rằng tại sao điều này đang xảy ra? Làm cách nào để giải quyết vấn đề này?


Ngày 24/12/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In some cities, public parks and open spaces are changed into gardens where local residents can grow their own fruit and vegetables. Do you think the benefits outweigh the disadvantages?


Ở một số thành phố, các công viên công cộng và không gian mở được thay đổi thành những khu vườn nơi cư dân địa phương có thể tự trồng rau và trái cây. Bạn có nghĩ rằng những lợi ích của việc này lớn hơn những bất lợi?


Ngày 22/12/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The government should pay for the course fees for everyone who wants to study at university. To what extent do you agree or disagree?


Chính phủ nên trả học phí cho tất cả những ai muốn học đại học. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ?


Ngày 20/12/2022

Task 1: Process wool for individual and industrial use (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that in this modern world, getting old is entirely bad. However, other people believe that the life of old people is much better now than it was in the past. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng trong thế giới hiện đại này, trở nên già đi là điều hoàn toàn xấu. Tuy nhiên, những người khác tin rằng cuộc sống của người già bây giờ tốt hơn nhiều so với trước đây. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 18/12/2022

Task 1: Line graph – Cars ownership per household in an European country (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Scientists agree that people are damaging their health by eating too much junk food. Some people think that the answer to this problem is to educate people. Others think education will not work. Discuss both views and give your opinion.


Các nhà khoa học cho rằng mọi người đang làm tổn hại sức khỏe của mình bằng cách ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Một số người nghĩ rằng câu trả lời cho vấn đề này là giáo dục mọi người. Những người khác nghĩ rằng giáo dục sẽ không hiệu quả. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 17/12/2022

Task 1: Bar chart ( The percentage of time that Australian mothers and fathers spent helping their children with four activities in 2013) (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many countries, people increasingly talk about money. Why is it, and is it a positive or negative development?


Ở nhiều quốc gia, mọi người ngày càng nói nhiều về tiền bạc. Tại sao lại như vậy, và nó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 15/12/2022

Task 1: Table and Chart: The table and chart below show the domestic water use and cost in 5 countries (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas other people think that they should concentrate only those subjects that they find interesting. Discuss both the views and provide your opinion.


Một số người tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung vào tất cả các môn học như nhau, trong khi những người khác nghĩ rằng họ chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ thấy hứng thú. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 14/12/2022

Task 1: Weekly consumption about milk & butter (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng trong thế giới hiện đại, chúng ta phụ thuộc vào nhau nhiều hơn, trong khi những người khác nghĩ rằng mọi người đã trở nên độc lập hơn. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 13/12/2022

Task 1: (Mixed) The table and line graph below show the total and % US searches (From 2004 – 2010) (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: People should follow customs and traditions when they start live in a new country. To what extent do you agree or disagree?


Mọi người nên tuân theo phong tục và truyền thống khi họ bắt đầu sống ở một quốc gia mới. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 12/12/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many countries, the governments likes to spend more money on the arts. Some people agree with this. However, others think government should spend more on health and education. Discuss both sides and give your opinion.


Ở nhiều quốc gia, chính phủ thích chi nhiều tiền cho nghệ thuật. Một số người đồng ý với điều này. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng chính phủ nên chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục. Thảo luận cả hai bên và đưa ra ý kiến ​​của bạn.Ngày 11/12/2022

Task 1: Line ( The graph below shows the number of students from US, UK and Australia, who studied in universities in other countries during the years from 2002 to 2007)


Task 2: Some people say that the government should stop TV and Newspaper from showing crimes because media coverage of violent crimes is frightening people and encouraging criminals. To what extend do you agree or disagree?


Một số người nói rằng chính phủ nên ngăn không cho truyền hình và báo chí chiếu về các tội ác vì các phương tiện truyền thông đưa tin về những tội ác bạo lực khiến người dân sợ hãi và khuyến khích tội phạm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ở mức độ nào?


Ngày 09/12/2022

Task 1: Bar charts (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think technology development decreases crime, while others believe it actually encourages crimes. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người cho rằng sự phát triển của công nghệ làm giảm số lượng tội phạm, trong khi những người khác tin rằng nó thực sự khuyến khích tội phạm. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 08/12/2022

Task 1: Mixed bar vs pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Advertisements are becoming more and more common in our everyday life. Is it a positive or negative development?


Quảng cáo ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 05/12/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that it is a waste of money for countries to host big sporting events like the world cup, and that the money would be better spent on other things. However, others think that hosting large sporting events has a clear, positive impact on a country. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng việc các quốc gia tổ chức các sự kiện thể thao lớn như cúp thế giới là một sự lãng phí tiền bạc và số tiền đó nên được chi tiêu vào những việc khác thì tốt hơn. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn có tác động rõ ràng, tích cực đối với một quốc gia. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 01/12/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nations should spend more money on skills and vocational training for practical work, rather than on university education. To what extent do you agree or disagre?


Các quốc gia nên chi nhiều tiền hơn cho đào tạo kỹ năng và dạy nghề cho công việc thực tế, hơn là cho giáo dục đại học. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 30/11/2022

Task 1 : Pie chart và Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop. To what extent do you agree or disagree?


Một số người thấy quảng cáo gây cười hoặc gây khó chịu và họ không bị ảnh hưởng bởi điều này khi mua sắm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 27/11/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree?


Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để cải thiện an toàn đường bộ là tăng độ tuổi hợp pháp tối thiểu để lái xe ô tô hoặc xe máy. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 19/11/2022

Task 1: The diagram illustrates the process of making olive oil. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words
Task 2: Some people think history has nothing or little to tell us, but others think that studying the past history can help us better understand the present. Discuss both views and give your opinion.


Một số người nghĩ rằng lịch sử không có gì hoặc có rất ít điều để nói với chúng ta, nhưng những người khác nghĩ rằng nghiên cứu lịch sử trong quá khứ có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hiện tại. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 08/11/2022

Task 1: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period.


Task 2: Nowadays young people are admiring media and sports stars, even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or negative development?


Ngày nay, giới trẻ đang ngưỡng mộ các ngôi sao giải trí và thể thao, mặc dù họ không phải là một tấm gương sáng. Bạn nghĩ rằng đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 05/11/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: There have been many inventions in the human history, such as the wheel. Some people think the most important thing is the internet. To what extent do you agree or disagree with this opinion?


Đã có rất nhiều phát minh trong lịch sử loài người, chẳng hạn như bánh xe. Một số người nghĩ rằng điều quan trọng nhất là internet. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 29/10/2022

Task 1: Map. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree?


Ngoài việc kiếm tiền, doanh nghiệp còn có trách nhiệm xã hội. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 27/10/2022

Task 1: Process. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Interviews form the basic selecting criteria for most large companies. However, Interviews form the basic criteria for most large companies. However, some people think that the interview is not a reliable method of choosing whom to employ and that there are other better methods. To what extent do you agree or disagree?


Phỏng vấn hình thành tiêu chí tuyển dụng tiêu chuẩn cho hầu hết các công ty lớn. Tuy nhiên, một số người cho rằng phỏng vấn không phải là một phương pháp đáng tin cậy để chọn người sẽ tuyển dụng và có những phương pháp khác tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 26/10/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Solving environmental problems should be the responsibility of one international organization rather than each national government. Do you agree or disagree?


Giải quyết các vấn đề môi trường nên là trách nhiệm của một tổ chức quốc tế chứ không phải của mỗi chính phủ quốc gia. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 23/10/2022

Task 1: Line graph. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Directors of large organizations earn much higher salaries than ordinary employees do. Some people think it is necessary, but others hold that it is unfair. Discuss both views and give your own opinions.


Giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với những nhân viên bình thường. Một số người cho rằng điều đó là cần thiết, nhưng những người khác cho rằng điều đó là không công bằng. Hãy thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.


Ngày 22/10/2022

Task 1: The chart below gives information about how many Europeans citizens of various age groups who frequently go to the gym from 1990 to 2010Task 2: The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. To what extent do you agree or disagree?


Cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề môi trường của thế giới là tăng chi phí nhiên liệu ô tô và các phương tiện khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 14/10/2022

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The unlimited use of cars may cause many problems. What are those problems? In order to reduce this problem, should we discourage people to use cars?


Việc sử dụng ô tô không giới hạn có thể gây ra nhiều vấn đề. Những vấn đề đó là gì? Để giảm thiểu vấn đề này, chúng ta có nên khuyến khích người dân sử dụng ô tô?


Ngày 13/10/2022

Task 1: Manufacturing process. (đang cập nhật hình ảnh)
Task 2: Many people use written language in a less formal way and in a relaxed way than in the past. Why is that so? Does this development have more advantages or disadvantages?


Nhiều người sử dụng ngôn ngữ viết theo cách ít trang trọng và thoải mái hơn so với trước đây. Tại sao lại như vậy? Sự phát triển này có nhiều thuận lợi hay khó khăn hơn?


Ngày 11/10/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nowadays it is easy to apply for and be given a credit card. However, some people experience problems when they are not able to pay their debts back.

Do the advantages of credit cards outweigh the disadvantages?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.


Ngày nay, việc đăng ký và được cấp thẻ tín dụng rất dễ dàng. Tuy nhiên, một số người gặp phải vấn đề khi họ không có khả năng trả nợ.

Những ưu điểm của thẻ tín dụng có nhiều hơn những nhược điểm không?

Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và cùng với bất kỳ ví dụ có liên quan từ kiến thức hoặc kinh nghiệm của riêng bạn.


Ngày 09/10/2022

Task 1: Table. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Everyone should stay at school until 18. To what extent do you agree or disagree?


Mọi người nên ở lại trường học cho đến 18 tuổi. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 08/10/2022

Task1: Table population New Zealand (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The most important function of music is that it helps people reduce stress. To what extent do you agree or disagree?


Chức năng quan trọng nhất của âm nhạc là nó giúp con người giảm căng thẳng. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 06/10/2022

Task 1: Milk & butter consumption (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many employees may work at home the modern technology. Some people claim that it can benefit only workers, not employers. Do you agree or disagree?


Nhiều nhân viên có thể làm việc tại nhà với công nghệ hiện đại. Một số người cho rằng điều này chỉ có thể mang lại lợi ích cho người lao động chứ không phải người sử dụng lao động. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 02/10/2022

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Intelligence is the most important quality of leaders. To what extent do you agree or disagree?


Thông minh là phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 01/10/2022

Task 1: Table. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many people depend on their cars for everyday domestic, social, and working needs. However, unlimited use of cars causes a number of problems. What are some of these problems? What can be done to reduce the use of cars?


Nhiều người phụ thuộc vào ô tô của họ cho các nhu cầu hàng ngày trong gia đình, xã hội và công việc. Tuy nhiên, việc sử dụng ô tô không giới hạn gây ra một số vấn đề. Một số vấn đề này là gì? Có thể làm gì để giảm việc sử dụng ô tô?


Ngày 30/09/2022

Task 1: Table. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Studies show that many criminals have a low level of education. For this reason, people believe that the best way to reduce crime is to educate people in prison so they can get a job when leaving prison. Do you agree or disagree?


Các nghiên cứu cho thấy nhiều tội phạm có trình độ học vấn thấp. Vì lý do này, mọi người tin rằng cách tốt nhất để giảm tội phạm là giáo dục những người trong tù để họ có việc làm khi ra tù. Bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 29/09/2022

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that the best way to become successful in life is to get a university education, whereas others say this is no longer true. Discuss both these views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để trở nên thành công trong cuộc sống là học đại học, trong khi những người khác nói rằng điều này không còn đúng nữa. Hãy thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng bạn.


Ngày 24/09/2022

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people say we do not need printed paper newspaper anymore. To what extent do you agree or disagree with this opinion?


Một số người nói rằng chúng ta không cần in báo giấy nữa. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 17/09/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on the treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?


Điều quan trọng hơn cả là chi tiền công vào việc thúc đẩy lối sống lành mạnh để ngăn ngừa bệnh tật hơn là chi tiền cho việc điều trị những người đã bị bệnh. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 16/09/2022

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In some countries, people are having children at a later age in life. What are the reasons? Do the advantages outweigh the disadvantages?


Ở một số quốc gia, mọi người đang có con ở độ tuổi muộn hơn trong cuộc sống. Những lý do là gì? Những lợi thế của điều này có lớn hơn những bất lợi không?


Ngày 15/09/2022

Task 1: Mixed charts (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Government should fund scientific research rather than commercial organizations. To what extent do you agree or disagree with the statement?


Chính phủ nên tài trợ cho nghiên cứu khoa học hơn là các tổ chức thương mại. Bạn đồng ý hay không đồng ý với phát biểu trên?


Ngày 14/09/2022

Task 1: Maps (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: All fathers should be entitled to time off from work when their children are born. To what extent do you agree or disagree?


Tất cả các ông bố nên được nghỉ làm việc khi con của họ được sinh ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên?


Ngày 11/09/2022

Task 1: Process (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nowadays people use bicycles less as a form of transport. Why is that? What can we do to encourage people to use bicycles more?


Ngày nay người ta ít sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông. Tại sao lại như vậy? Chúng ta có thể làm gì để khuyến khích mọi người sử dụng xe đạp nhiều hơn?


Ngày 10/09/2022

Task 1:

The charts below give information about the price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne, Australia, over a two-week period in 2013.Task 2: Some people believe that technology causes more problems for modern society than it solves. Do you agree or disagree?


Một số người tin rằng công nghệ gây ra nhiều vấn đề hiện đại hơn là nó có thể giải quyết. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 03/09/2022

Task 1: Table.


Task 2: Giving detailed descriptions of crimes in newspapers and on TV can have negative consequences, so this kind of information should be restricted in the media. To what extent do you agree or disagree?


Việc đưa ra những mô tả chi tiết về tội ác trên báo chí và TV có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, vì vậy nên hạn chế loại thông tin này trên truyền thông. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 29/08/2022

Task 1: Maps.


Task 2: Many people think that women should have given the same roles to male in military and police forces. Many people think that women are not suitable for this job. Discuss both views and give opinions.


Nhiều người cho rằng phụ nữ lẽ ra nên được giao nhiệm vụ như nam giới trong lực lượng quân đội và cảnh sát. Nhiều người lại nghĩ rằng phụ nữ không thích hợp cho công việc này. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 28/08/2022

Task 1: The chart shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000.Task 2: Many people think that interviews are not the best way to assess the suitability of a candidate for a position. To what extent do you agree or disagree?


Nhiều người cho rằng phỏng vấn không phải là cách tốt nhất để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên cho một vị trí. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 27/08/2022

Task 1: Table – Frequence of accessing the internet in a European country between 2006-2010. Frequence of accessing the internet in a European country between 2006-2010.


Task 2: As transport and accommodation problems are increasing in many cities, governments are encouraging businesses to move to rural areas. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?


Vì vấn đề giao thông và chỗ ở đang gia tăng ở nhiều thành phố, các chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đến các vùng nông thôn. Bạn nghĩ những lợi thế của việc này có nhiều hơn những điểm bất lợi không?


Ngày 25/08/2022

Task 1: Bar.


Task 2: Today, children and teenagers are committing more crimes.

Why is this case? How should they be punished?


Ngày nay, trẻ em và thanh thiếu niên phạm tội nhiều hơn. Tại sao lại có trường hợp này? Chúng nên bị xử phạt như thế nào?


Ngày 21/08/2022

Task 1: Bar. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In some cities, public parks and open spaces are changed into gardens where local residents can grow their own fruit and vegetables. Do you think the benefits outweigh the disadvantages?


Ở một số thành phố, các công viên công cộng và không gian mở được thay đổi thành các khu vườn nơi mà người dân địa phương có thể trồng trái cây và rau quả. Bạn có nghĩ rằng lợi ích của việc này sẽ nhiều hơn những bất lợi không?


Ngày 20/08/2022

Task 1: The table with the percentage of students in six different departments in 2011. Summarise the information making comparisons where relevant. Write at least 150 words.Task 2: In the present, people often choose to throw away things that are broken and buy new ones, but in the past people usually repaired them. What do you think about this case? What problems?


Ngày nay, mọi người thường chọn vứt bỏ những thứ bị hỏng và mua thứ mới, nhưng trước đây người ta thường sửa chữa chúng. Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Các vấn đề đó là gì?


Ngày 19/08/2022

Task 1: The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertilize. Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.


Task 2: (đang cập nhật)


Ngày 18/08/2022

Task 1: Pie charts give the qualifications of graduates at an engineering company from 1980 to 2008. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many parts of the world children and teenagers are committing more crimes. Why is this happening? How should children or teenagers be punished?


Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên đang phạm tội nhiều hơn. Tại sao lại xảy ra điều này? Trẻ em và thiếu niên phạm tội nên bị xử phạt như thế nào?


Ngày 16/08/2022

Task 1: Line graph. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that museums should be enjoyable places to entertain young people, while others believe that the purpose of museums is to educate. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng bảo tàng nên là nơi thú vị để giải trí cho giới trẻ, trong khi số khác lại nghĩ rằng mục đích của bảo tàng là để giáo dục. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 14/08/2022

Task 1: Line graph. The percentage of households in Singapore who owned four items (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Full-time students at university should spend time studying. It is essential for them to be involved in other activities. Agree or disagree?


Sinh viên ở trường đại học nên dành toàn thời gian cho việc học. Điều cần thiết là họ phải tham gia vào các hoạt động khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 13/08/2022

Task 1: The chart shows the percentage of boys and girls playing different sports in a country in 2010. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Research indicates that some consumers nowadays are less influenced by advertising than in the past. What are the reasons for this? Do you think this is a positive or negative development?


Nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng ngày nay ít bị ảnh hưởng bởi quảng cáo hơn trước đây. Những lý do của điều này là gì? Bạn nghĩ đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 12/08/2022

Task 1: Mixed charts (Line & Pie) (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many people believe that good planning is the key factor to success in life, while others believe that other factors like hard work or luck are important. Discuss both views and give your opinion.


Nhiều người tin rằng lập kế hoạch tốt là yếu tố then chốt để thành công trong cuộc sống, trong khi số khác tin rằng các yếu tố khác như làm việc chăm chỉ hoặc may mắn mới là quan trọng. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 11/08/2022

Task 1: The maps show the changes of an office building between the present and the future. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The best way to solve environmental problems is to increase the price of fuel. To what extent do you agree or disagree with this statement?


Cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề môi trường là tăng giá nhiên liệu. Bạn đồng ý hay không đồng ý với phát biểu này?