top of page

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 (update liên tục)

Cập nhật liên tục đề thi IELTS Writing Task 1 - Task 2 năm 2022 tại BC và IDP kèm gợi ý trả lời cho từng dạng bài.


Xem thêm:


Ngày 31/12/2022

Task 1: Process (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many countries, the governments likes to spend more money on the arts. Some people agree with this. However, others think government should spend more on health and education. Discuss both sides and give your opinion.


Ở nhiều quốc gia, chính phủ thích chi nhiều tiền hơn cho nghệ thuật. Một số người đồng ý với điều này. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng chính phủ nên chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 29/12/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people say that mobile phones should be banned in public places such as libraries, shops, and public transport. Do you agree or disagree?


Một số người nói rằng điện thoại di động nên bị cấm ở những nơi công cộng như thư viện, cửa hàng và phương tiện giao thông công cộng. Bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 27/12/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Doctors recommend that older people exercise regularly. However, many older people do not exercise enough. What could be the reason for this? What can be done to encourage them to do physical activities?


Các bác sĩ khuyên người lớn tuổi nên tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều người lớn tuổi không tập thể dục đủ. Điều gì có thể là lý do cho việc này? Có thể làm gì để khuyến khích họ tham gia các hoạt động thể chất?


Ngày 25/12/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nowadays public transport prices are constantly increasing. Why do you think this is happening? How can this problem be solved?


Ngày nay giá của các phương tiện giao thông công cộng không ngừng tăng lên. Bạn nghĩ rằng tại sao điều này đang xảy ra? Làm cách nào để giải quyết vấn đề này?


Ngày 24/12/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In some cities, public parks and open spaces are changed into gardens where local residents can grow their own fruit and vegetables. Do you think the benefits outweigh the disadvantages?


Ở một số thành phố, các công viên công cộng và không gian mở được thay đổi thành những khu vườn nơi cư dân địa phương có thể tự trồng rau và trái cây. Bạn có nghĩ rằng những lợi ích của việc này lớn hơn những bất lợi?


Ngày 22/12/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The government should pay for the course fees for everyone who wants to study at university. To what extent do you agree or disagree?


Chính phủ nên trả học phí cho tất cả những ai muốn học đại học. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ?


Ngày 20/12/2022

Task 1: Process wool for individual and industrial use (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that in this modern world, getting old is entirely bad. However, other people believe that the life of old people is much better now than it was in the past. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng trong thế giới hiện đại này, trở nên già đi là điều hoàn toàn xấu. Tuy nhiên, những người khác tin rằng cuộc sống của người già bây giờ tốt hơn nhiều so với trước đây. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 18/12/2022

Task 1: Line graph – Cars ownership per household in an European country (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Scientists agree that people are damaging their health by eating too much junk food. Some people think that the answer to this problem is to educate people. Others think education will not work. Discuss both views and give your opinion.


Các nhà khoa học cho rằng mọi người đang làm tổn hại sức khỏe của mình bằng cách ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Một số người nghĩ rằng câu trả lời cho vấn đề này là giáo dục mọi người. Những người khác nghĩ rằng giáo dục sẽ không hiệu quả. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 17/12/2022

Task 1: Bar chart ( The percentage of time that Australian mothers and fathers spent helping their children with four activities in 2013) (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many countries, people increasingly talk about money. Why is it, and is it a positive or negative development?


Ở nhiều quốc gia, mọi người ngày càng nói nhiều về tiền bạc. Tại sao lại như vậy, và nó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 15/12/2022

Task 1: Table and Chart: The table and chart below show the domestic water use and cost in 5 countries (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas other people think that they should concentrate only those subjects that they find interesting. Discuss both the views and provide your opinion.


Một số người tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung vào tất cả các môn học như nhau, trong khi những người khác nghĩ rằng họ chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ thấy hứng thú. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 14/12/2022

Task 1: Weekly consumption about milk & butter (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng trong thế giới hiện đại, chúng ta phụ thuộc vào nhau nhiều hơn, trong khi những người khác nghĩ rằng mọi người đã trở nên độc lập hơn. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 13/12/2022

Task 1: (Mixed) The table and line graph below show the total and % US searches (From 2004 – 2010) (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: People should follow customs and traditions when they start live in a new country. To what extent do you agree or disagree?


Mọi người nên tuân theo phong tục và truyền thống khi họ bắt đầu sống ở một quốc gia mới. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 12/12/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many countries, the governments likes to spend more money on the arts. Some people agree with this. However, others think government should spend more on health and education. Discuss both sides and give your opinion.


Ở nhiều quốc gia, chính phủ thích chi nhiều tiền cho nghệ thuật. Một số người đồng ý với điều này. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng chính phủ nên chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục. Thảo luận cả hai bên và đưa ra ý kiến ​​của bạn.Ngày 11/12/2022

Task 1: Line ( The graph below shows the number of students from US, UK and Australia, who studied in universities in other countries during the years from 2002 to 2007)


Task 2: Some people say that the government should stop TV and Newspaper from showing crimes because media coverage of violent crimes is frightening people and encouraging criminals. To what extend do you agree or disagree?


Một số người nói rằng chính phủ nên ngăn không cho truyền hình và báo chí chiếu về các tội ác vì các phương tiện truyền thông đưa tin về những tội ác bạo lực khiến người dân sợ hãi và khuyến khích tội phạm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ở mức độ nào?


Ngày 09/12/2022

Task 1: Bar charts (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think technology development decreases crime, while others believe it actually encourages crimes. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người cho rằng sự phát triển của công nghệ làm giảm số lượng tội phạm, trong khi những người khác tin rằng nó thực sự khuyến khích tội phạm. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.


Ngày 08/12/2022

Task 1: Mixed bar vs pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Advertisements are becoming more and more common in our everyday life. Is it a positive or negative development?


Quảng cáo ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 05/12/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that it is a waste of money for countries to host big sporting events like the world cup, and that the money would be better spent on other things. However, others think that hosting large sporting events has a clear, positive impact on a country. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng việc các quốc gia tổ chức các sự kiện thể thao lớn như cúp thế giới là một sự lãng phí tiền bạc và số tiền đó nên được chi tiêu vào những việc khác thì tốt hơn. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn có tác động rõ ràng, tích cực đối với một quốc gia. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 01/12/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nations should spend more money on skills and vocational training for practical work, rather than on university education. To what extent do you agree or disagre?


Các quốc gia nên chi nhiều tiền hơn cho đào tạo kỹ năng và dạy nghề cho công việc thực tế, hơn là cho giáo dục đại học. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?


Ngày 30/11/2022

Task 1 : Pie chart và Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop. To what extent do you agree or disagree?


Một số người thấy quảng cáo gây cười hoặc gây khó chịu và họ không bị ảnh hưởng bởi điều này khi mua sắm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 27/11/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree?


Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để cải thiện an toàn đường bộ là tăng độ tuổi hợp pháp tối thiểu để lái xe ô tô hoặc xe máy. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 19/11/2022

Task 1: The diagram illustrates the process of making olive oil. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words
Task 2: Some people think history has nothing or little to tell us, but others think that studying the past history can help us better understand the present. Discuss both views and give your opinion.


Một số người nghĩ rằng lịch sử không có gì hoặc có rất ít điều để nói với chúng ta, nhưng những người khác nghĩ rằng nghiên cứu lịch sử trong quá khứ có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hiện tại. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 08/11/2022

Task 1: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period.


Task 2: Nowadays young people are admiring media and sports stars, even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or negative development?


Ngày nay, giới trẻ đang ngưỡng mộ các ngôi sao giải trí và thể thao, mặc dù họ không phải là một tấm gương sáng. Bạn nghĩ rằng đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 05/11/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: There have been many inventions in the human history, such as the wheel. Some people think the most important thing is the internet. To what extent do you agree or disagree with this opinion?


Đã có rất nhiều phát minh trong lịch sử loài người, chẳng hạn như bánh xe. Một số người nghĩ rằng điều quan trọng nhất là internet. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 29/10/2022

Task 1: Map. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree?


Ngoài việc kiếm tiền, doanh nghiệp còn có trách nhiệm xã hội. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 27/10/2022

Task 1: Process. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Interviews form the basic selecting criteria for most large companies. However, Interviews form the basic criteria for most large companies. However, some people think that the interview is not a reliable method of choosing whom to employ and that there are other better methods. To what extent do you agree or disagree?


Phỏng vấn hình thành tiêu chí tuyển dụng tiêu chuẩn cho hầu hết các công ty lớn. Tuy nhiên, một số người cho rằng phỏng vấn không phải là một phương pháp đáng tin cậy để chọn người sẽ tuyển dụng và có những phương pháp khác tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 26/10/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Solving environmental problems should be the responsibility of one international organization rather than each national government. Do you agree or disagree?


Giải quyết các vấn đề môi trường nên là trách nhiệm của một tổ chức quốc tế chứ không phải của mỗi chính phủ quốc gia. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 23/10/2022

Task 1: Line graph. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Directors of large organizations earn much higher salaries than ordinary employees do. Some people think it is necessary, but others hold that it is unfair. Discuss both views and give your own opinions.


Giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với những nhân viên bình thường. Một số người cho rằng điều đó là cần thiết, nhưng những người khác cho rằng điều đó là không công bằng. Hãy thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.


Ngày 22/10/2022

Task 1: The chart below gives information about how many Europeans citizens of various age groups who frequently go to the gym from 1990 to 2010Task 2: The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. To what extent do you agree or disagree?


Cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề môi trường của thế giới là tăng chi phí nhiên liệu ô tô và các phương tiện khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 14/10/2022

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The unlimited use of cars may cause many problems. What are those problems? In order to reduce this problem, should we discourage people to use cars?


Việc sử dụng ô tô không giới hạn có thể gây ra nhiều vấn đề. Những vấn đề đó là gì? Để giảm thiểu vấn đề này, chúng ta có nên khuyến khích người dân sử dụng ô tô?


Ngày 13/10/2022

Task 1: Manufacturing process. (đang cập nhật hình ảnh)
Task 2: Many people use written language in a less formal way and in a relaxed way than in the past. Why is that so? Does this development have more advantages or disadvantages?


Nhiều người sử dụng ngôn ngữ viết theo cách ít trang trọng và thoải mái hơn so với trước đây. Tại sao lại như vậy? Sự phát triển này có nhiều thuận lợi hay khó khăn hơn?


Ngày 11/10/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nowadays it is easy to apply for and be given a credit card. However, some people experience problems when they are not able to pay their debts back.

Do the advantages of credit cards outweigh the disadvantages?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.


Ngày nay, việc đăng ký và được cấp thẻ tín dụng rất dễ dàng. Tuy nhiên, một số người gặp phải vấn đề khi họ không có khả năng trả nợ.

Những ưu điểm của thẻ tín dụng có nhiều hơn những nhược điểm không?

Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và cùng với bất kỳ ví dụ có liên quan từ kiến thức hoặc kinh nghiệm của riêng bạn.


Ngày 09/10/2022

Task 1: Table. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Everyone should stay at school until 18. To what extent do you agree or disagree?


Mọi người nên ở lại trường học cho đến 18 tuổi. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 08/10/2022

Task1: Table population New Zealand (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The most important function of music is that it helps people reduce stress. To what extent do you agree or disagree?


Chức năng quan trọng nhất của âm nhạc là nó giúp con người giảm căng thẳng. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 06/10/2022

Task 1: Milk & butter consumption (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many employees may work at home the modern technology. Some people claim that it can benefit only workers, not employers. Do you agree or disagree?


Nhiều nhân viên có thể làm việc tại nhà với công nghệ hiện đại. Một số người cho rằng điều này chỉ có thể mang lại lợi ích cho người lao động chứ không phải người sử dụng lao động. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 02/10/2022

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Intelligence is the most important quality of leaders. To what extent do you agree or disagree?


Thông minh là phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 01/10/2022

Task 1: Table. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many people depend on their cars for everyday domestic, social, and working needs. However, unlimited use of cars causes a number of problems. What are some of these problems? What can be done to reduce the use of cars?


Nhiều người phụ thuộc vào ô tô của họ cho các nhu cầu hàng ngày trong gia đình, xã hội và công việc. Tuy nhiên, việc sử dụng ô tô không giới hạn gây ra một số vấn đề. Một số vấn đề này là gì? Có thể làm gì để giảm việc sử dụng ô tô?


Ngày 30/09/2022

Task 1: Table. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Studies show that many criminals have a low level of education. For this reason, people believe that the best way to reduce crime is to educate people in prison so they can get a job when leaving prison. Do you agree or disagree?


Các nghiên cứu cho thấy nhiều tội phạm có trình độ học vấn thấp. Vì lý do này, mọi người tin rằng cách tốt nhất để giảm tội phạm là giáo dục những người trong tù để họ có việc làm khi ra tù. Bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 29/09/2022

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that the best way to become successful in life is to get a university education, whereas others say this is no longer true. Discuss both these views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để trở nên thành công trong cuộc sống là học đại học, trong khi những người khác nói rằng điều này không còn đúng nữa. Hãy thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng bạn.


Ngày 24/09/2022

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people say we do not need printed paper newspaper anymore. To what extent do you agree or disagree with this opinion?


Một số người nói rằng chúng ta không cần in báo giấy nữa. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 17/09/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on the treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?


Điều quan trọng hơn cả là chi tiền công vào việc thúc đẩy lối sống lành mạnh để ngăn ngừa bệnh tật hơn là chi tiền cho việc điều trị những người đã bị bệnh. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 16/09/2022

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In some countries, people are having children at a later age in life. What are the reasons? Do the advantages outweigh the disadvantages?


Ở một số quốc gia, mọi người đang có con ở độ tuổi muộn hơn trong cuộc sống. Những lý do là gì? Những lợi thế của điều này có lớn hơn những bất lợi không?


Ngày 15/09/2022

Task 1: Mixed charts (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Government should fund scientific research rather than commercial organizations. To what extent do you agree or disagree with the statement?


Chính phủ nên tài trợ cho nghiên cứu khoa học hơn là các tổ chức thương mại. Bạn đồng ý hay không đồng ý với phát biểu trên?


Ngày 14/09/2022

Task 1: Maps (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: All fathers should be entitled to time off from work when their children are born. To what extent do you agree or disagree?


Tất cả các ông bố nên được nghỉ làm việc khi con của họ được sinh ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên?


Ngày 11/09/2022

Task 1: Process (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nowadays people use bicycles less as a form of transport. Why is that? What can we do to encourage people to use bicycles more?


Ngày nay người ta ít sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông. Tại sao lại như vậy? Chúng ta có thể làm gì để khuyến khích mọi người sử dụng xe đạp nhiều hơn?


Ngày 10/09/2022

Task 1:

The charts below give information about the price of tickets on one airline between Sydney and Melbourne, Australia, over a two-week period in 2013.Task 2: Some people believe that technology causes more problems for modern society than it solves. Do you agree or disagree?


Một số người tin rằng công nghệ gây ra nhiều vấn đề hiện đại hơn là nó có thể giải quyết. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?


Ngày 03/09/2022

Task 1: Table.


Task 2: Giving detailed descriptions of crimes in newspapers and on TV can have negative consequences, so this kind of information should be restricted in the media. To what extent do you agree or disagree?


Việc đưa ra những mô tả chi tiết về tội ác trên báo chí và TV có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, vì vậy nên hạn chế loại thông tin này trên truyền thông. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 29/08/2022

Task 1: Maps.


Task 2: Many people think that women should have given the same roles to male in military and police forces. Many people think that women are not suitable for this job. Discuss both views and give opinions.


Nhiều người cho rằng phụ nữ lẽ ra nên được giao nhiệm vụ như nam giới trong lực lượng quân đội và cảnh sát. Nhiều người lại nghĩ rằng phụ nữ không thích hợp cho công việc này. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 28/08/2022

Task 1: The chart shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000.Task 2: Many people think that interviews are not the best way to assess the suitability of a candidate for a position. To what extent do you agree or disagree?


Nhiều người cho rằng phỏng vấn không phải là cách tốt nhất để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên cho một vị trí. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 27/08/2022

Task 1: Table – Frequence of accessing the internet in a European country between 2006-2010. Frequence of accessing the internet in a European country between 2006-2010.


Task 2: As transport and accommodation problems are increasing in many cities, governments are encouraging businesses to move to rural areas. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?


Vì vấn đề giao thông và chỗ ở đang gia tăng ở nhiều thành phố, các chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đến các vùng nông thôn. Bạn nghĩ những lợi thế của việc này có nhiều hơn những điểm bất lợi không?


Ngày 25/08/2022

Task 1: Bar.


Task 2: Today, children and teenagers are committing more crimes.

Why is this case? How should they be punished?


Ngày nay, trẻ em và thanh thiếu niên phạm tội nhiều hơn. Tại sao lại có trường hợp này? Chúng nên bị xử phạt như thế nào?


Ngày 21/08/2022

Task 1: Bar. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In some cities, public parks and open spaces are changed into gardens where local residents can grow their own fruit and vegetables. Do you think the benefits outweigh the disadvantages?


Ở một số thành phố, các công viên công cộng và không gian mở được thay đổi thành các khu vườn nơi mà người dân địa phương có thể trồng trái cây và rau quả. Bạn có nghĩ rằng lợi ích của việc này sẽ nhiều hơn những bất lợi không?


Ngày 20/08/2022

Task 1: The table with the percentage of students in six different departments in 2011. Summarise the information making comparisons where relevant. Write at least 150 words.Task 2: In the present, people often choose to throw away things that are broken and buy new ones, but in the past people usually repaired them. What do you think about this case? What problems?


Ngày nay, mọi người thường chọn vứt bỏ những thứ bị hỏng và mua thứ mới, nhưng trước đây người ta thường sửa chữa chúng. Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Các vấn đề đó là gì?


Ngày 19/08/2022

Task 1: The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertilize. Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words.


Task 2: (đang cập nhật)


Ngày 18/08/2022

Task 1: Pie charts give the qualifications of graduates at an engineering company from 1980 to 2008. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many parts of the world children and teenagers are committing more crimes. Why is this happening? How should children or teenagers be punished?


Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên đang phạm tội nhiều hơn. Tại sao lại xảy ra điều này? Trẻ em và thiếu niên phạm tội nên bị xử phạt như thế nào?


Ngày 16/08/2022

Task 1: Line graph. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that museums should be enjoyable places to entertain young people, while others believe that the purpose of museums is to educate. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng bảo tàng nên là nơi thú vị để giải trí cho giới trẻ, trong khi số khác lại nghĩ rằng mục đích của bảo tàng là để giáo dục. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 14/08/2022

Task 1: Line graph. The percentage of households in Singapore who owned four items (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Full-time students at university should spend time studying. It is essential for them to be involved in other activities. Agree or disagree?


Sinh viên ở trường đại học nên dành toàn thời gian cho việc học. Điều cần thiết là họ phải tham gia vào các hoạt động khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 13/08/2022

Task 1: The chart shows the percentage of boys and girls playing different sports in a country in 2010. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Research indicates that some consumers nowadays are less influenced by advertising than in the past. What are the reasons for this? Do you think this is a positive or negative development?


Nghiên cứu chỉ ra rằng người tiêu dùng ngày nay ít bị ảnh hưởng bởi quảng cáo hơn trước đây. Những lý do của điều này là gì? Bạn nghĩ đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 12/08/2022

Task 1: Mixed charts (Line & Pie) (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many people believe that good planning is the key factor to success in life, while others believe that other factors like hard work or luck are important. Discuss both views and give your opinion.


Nhiều người tin rằng lập kế hoạch tốt là yếu tố then chốt để thành công trong cuộc sống, trong khi số khác tin rằng các yếu tố khác như làm việc chăm chỉ hoặc may mắn mới là quan trọng. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 11/08/2022

Task 1: The maps show the changes of an office building between the present and the future. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The best way to solve environmental problems is to increase the price of fuel. To what extent do you agree or disagree with this statement?


Cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề môi trường là tăng giá nhiên liệu. Bạn đồng ý hay không đồng ý với phát biểu này?


Ngày 09/08/2022

Task 1: The table below gives information of weekly level of consumption, by different age groups in ordinary milk and butter healthy alternative (HA) milk and butter in one European country. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In recent years, tourists have paid attention to preserving both the culture and environment of the places they visit. However, some people think that it is impossible to be a responsible tourist. To what extent do you agree or disagree with this opinion?


Những năm gần đây, khách du lịch chú ý đến việc bảo tồn văn hóa và môi trường ở những nơi họ đến thăm. Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng không thể trở thành một khách du lịch có trách nhiệm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 07/08/2022

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Technology has changed the way children spend their free time. Do the advantages outweigh the disadvantages?


Công nghệ ngày nay đã thay đổi cách trẻ em sử dụng thời gian rảnh rỗi của chúng. Ưu điểm của việc này liệu có nhiều hơn những điều bất lợi không?


Ngày 05/08/2022

Task 1: The diagram shows the different stages in the production of woolen goods.Task 2: There are several factors that motivate people to stay in the workforce, and money is the most important factor. To what extent do you agree or disagree?


Có một số yếu tố thúc đẩy mọi người làm việc, và tiền là yếu tố quan trọng nhất. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 29/07/2022

Task 1: The table shows the average salaries in US dollars in 5 countries at different stages until achieving the maximum salary.Task 2: Today news plays an important role in people’s lives and news media are more influential than ever before. Why is it this case? Is it positive or negative?


Ngày nay tin tức đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người và phương tiện thông tin truyền thông có ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy? Đây là điều tích cực hay tiêu cực?


Ngày 26/07/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some scientist thinks that there are intelligent life forms on other planets and messages should be sent to contact them. Other scientists think it is a bad idea and would be dangerous. Discuss both views and give your own opinion.


Một số nhà khoa học cho rằng có các sự sống tân tiến ở trên các hành tinh khác và chúng ta nên gửi thông điệp để kết nối với họ. Một số khác lại cho rằng đó là ý tưởng tồi tệ và điều đó sẽ rất nguy hiểm. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 25/07/2022

Task 1: Chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Employers should give their staff at least a 4-week holiday a year to make employees better at their jobs. To what extent do you agree or disagree?


Những người chủ nên cho nhân viên của họ nghỉ lễ ít nhất 4 tuần một năm để nhân viên hoàn thành công việc được tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 24/07/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In the modern world, it is possible to shop, work and communicate with people via internet and live without any face-to-face contact with others. Is it a positive or negative development?


Trên thế giới hiện nay, có thể mua sắm, làm việc và giao tiếp với mọi người qua internet và sống mà không cần tiếp xúc trực tiếp với người khác. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 23/07/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Nowadays, most people try to balance between work and other parts of their lives. Unfortunately, not many achieve this balance. What are the problems with this? Suggest some solutions to solve the problems.


Ngày nay, hầu hết mọi người cố gắng cân bằng giữa công việc và các phần khác trong cuộc sống của họ. Không may là, không nhiều người cân bằng được điều này. Nhnwxg vấn đề đó là gì? Hãy đưa ra một số giải pháp dể giải quyết vấn đề này.


Ngày 16/07/2022

Task 1: Bar.


Task 2: In some parts of the world it is increasingly popular to research the history of one’s own family. Why do people want to do this? Is it a positive or negative development?

Ở một số nơi trên thế giới, việc nghiên cứu lịch sử của chính gia đình mình ngày càng phổ biến. Tại sao mọi người lại muốn làm điều này? Đó là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 09/07/2022

Task 1: The charts below give information about different types of waste disposed of in one country in 1960 and 2011.
Task 2: Companies use major sporting events to promote their products. Some people think it has a negative effect on sport in general. To what extent do you agree or disagree?


Các công ty dùng các sự kiện thể thao lớn để quảng bá các sản phẩm của họ. Một số người nghĩ rằng điều này có ảnh hưởng tiêu cực tới thể thao nói chung. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 07/07/2022

Task 1: The diagram below shows the steps of processing cocoa beans.Task 2: Nowadays people depend on technology for leisure activities. Is this a positive or negative development?


Ngày nay mọi người phụ thuộc vào công nghệ để giải trí. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 06/07/2022

Task 1: Bar chart về thông tin xuất khẩu hoa quả.


Task 2: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?


Một số người cho rằng thanh thiếu niên nên làm việc miễn phí vào thời gian rảnh để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Họ tin rằng điều này sẽ có lợi cho cả cá nhân cũng như xã hội nói chung. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 05/07/2022

Task 1: 2 Pie charts (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather to benefit them as individuals. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng mục đích chính của trường học là đào tạo trẻ em thành công dân và người lao động có ích, thay vì mang lại lợi ích cá nhân cho học sinh. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?Ngày 04/07/2022

Task 1: Table (về số học sinh nam và nữ đi học part time hoặc full time trong các nhóm tuổi năm 2006).


Task 2: Scientists tell us that some activities are good for health and others are bad. Despite knowing that, millions of people still continue doing unhealthy activities. What are the causes and what are the solutions for this?


Các nhà khoa học nói rằng một số hoạt động thì tốt cho sức khỏe và một số khác thì không. Mặc dù biết điều đó, hàng triệu người vẫn tiếp tục làm những hoạt động không tốt cho sức khỏe. Đâu là nguyên nhân và các giải pháp cho tình trạng này?Ngày 30/06/2022

Task 1: Bar graph (Number of undergraduates studying in the UK between 1980 and 2005).


Task 2: It is important for parents to read stories to children. Others think it is unnecessary because children can find them in other sources e.g books, and TV. Discuss both views and give opinions.


Cha mẹ nên đọc truyện cho trẻ em. Một số khác lại nghĩ rằng điều đó là không cần thiết vì trẻ em có thể tìm đọc ở các nguồn khác như sách hoặc TV. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.Ngày 29/06/2022

Task 1: Table (about the amount of salary of teachers in secondary/high school of 5 countries).


Task 2: Some people say that advertising encourages us to buy things that we really do not need. Others say that advertisements tell us about new products that may improve our lives. Which viewpoint do you agree with?


Một số người nói rằng quảng cáo khuyến khích chúng ta mua những thứ mà chúng ta không thực sự cần. Một số khác lại cho rằng quảng cáo cho chúng ta biết về các sản phẩm mới có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta. Bạn đồng ý với quan điểm nào?Ngày 28/06/2022

Task 1: Line graph (shows the percentage of water in rivers which was tested in 4 places in the UK from 1990 to 2002).


Task 2: Government should support care vs finance for retired people while others believe that they should save money when they get older. Discuss both views and give your opinion?


Chính phủ nên hỗ trợ chăm sóc và hỗ trợ tài chính cho những người nghỉ hưu trong khi một số người khác lại cho rằng những người đó nên tiết kiệm tiền khi về già. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn?


Ngày 26/06/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some believe that younger family members should be legally responsible for supporting older family members when they become physically, mentally and financially unable to look after themselves. Do you agree or disagree?


Một số người cho rằng các thành viên trẻ trong gia đình nên có trách nhiệm hỗ trợ các thành viên lớn tuổi trong gia đình khi họ không thể tự chăm sóc bản thân về thể chất, tinh thần và tài chính. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 25/06/2022

Task 1: The table below shows the questionnaire about opinions of club members and general public for the new theatre in one town in 2012.Task 2: Some people believe that the government should not spend money on international aid when they have their own disadvantaged people like the homeless and unemployed. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng chính phủ không nên chi tiền vào viện trợ quốc tế trong khi đất nước họ còn người vô gia cư và thất nghiệp. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 24/06/2022

Task 1: Diagram of how water is produced by solar panels and water filler.
Task 2: Art classes should be compulsory in high school. Do you agree or disagree?


Các lớp học nghệ thuật nên được học bắt buộc ở trường trung học. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 23/06/2022

Task 1: Process (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: All fathers should be entitled to time off from work when their children are born. What is your opinion?


Tất cả các ông bố nên nghỉ việc khi con họ chào đời. Ý kiến của bạn về quan điểm này?


Ngày 22/06/2022

Task 1: Bar Chart (tỉ lệ phần trăm người không đi làm ở 5 nước trên thế giới).


Task 2: Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities. To what extent do you agree or disagree?


Cha mẹ nên khuyến khích trẻ dành ít thời gian học và dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thể chất. Bạn dồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 18/06/2022

Task 1: The chart below shows the depth of snow (cm) in a particular ski resort in Canada in three individual years.Task 2: Crimes committed by young people are increasing in major cities throughout the world. Discuss the causes and how to solve for this problem.


Tội phạm thanh thiếu niên đang gia tăng ở các thành phố lớn trên thế giới. Hãy thảo luận nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề này.


Ngày 17/06/2022

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh )


Task 2: In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?


Trong học hành và lao động, một số người làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Tại sao họ lại làm việc chăm chỉ? Liệu có phải làm việc chăm chỉ luôn là điều tốt?


Ngày 16/06/2022

Task 1: The table shows data about what people in the UK thought the government should increase spending on.


Task 2: Some people think that one of the most effective ways to deal with environmental problems is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng một trong những cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề môi trường là tăng chi phí nhiên liệu cho ô tô và các phương tiện khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 15/06/2022

Task1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people say that increasing fuel costs could reduce environmental problems, do you agree or disagree?


Một số người nói rằng tăng chi phí nhiên liệu có thể làm giảm các vấn đề môi trường, bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 13/06/2022

Task 1: The bar chart shows expectations to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas.
Task 2: Only reason to work hard is to earn money. To what extent you do agree or disagree?


Lý do duy nhất để làm việc chăm chỉ là kiếm tiền. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 11/06/2022

Task 1: The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future

Task 2: Pop stars earn much more than classical music performers. Discuss both views and give your opinion?


Các ngôi sao nhạc pop kiếm được nhiều tiền hơn các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn?


Ngày 10/06/2022

Task 1: The chart below shows the percentage of people who ate five portions of fruits and vegetables per day in UK from 2001 to 2008.
Task 2: Some people think watching TV is bad for children, while others think that watching TV has more beneficial effects on children. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng xem TV không tốt cho trẻ em, trong khi số khác lại cho rằng xem TV có nhiều ảnh hưởng có lợi cho trẻ em. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 07/06/2022

Task 1: Map the Shalton village from 1910 to 2010. So sánh sự thay đổi (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: If people could choose between a life without working or a life spending too much time working, people would choose a life without work. To what extent do you agree or disagree?


Nếu mọi người có thể lựa chọn giữa một cuộc sống không làm việc hoặc một cuộc sống dành quá nhiều thời gian để làm việc, thì mọi người sẽ chọn cuộc sống không có việc làm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 06/06/2022

Task 1: Pie charts (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people say that economic growth is the only way to end hunger and poverty, while others say that economic growth is damaging the environment so it must be stopped. Discuss both views and give your opinion.


Một số người nói rằng tăng trưởng kinh tế là cách duy nhất để chấm dứt đói nghèo, trong khi số khác nói rằng tăng trưởng kinh tế đang làm tàn hại môi trường nên phải dừng lại. Hãy thảo luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 05/06/2022

Task 1: Pie charts (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe that children should be taught about recycling and avoiding waste at home, while others believe children should learn this at school. Discuss both views.


Một số người cho rằng trẻ em nên được dạy về tái chế và tránh lãng phí ở nhà, trong khi một số khác lại cho rằng trẻ em nên học điều này ở trường, Hãy thảo luận cả hai quan điểm này.


Ngày 04/06/2022

Task 1:

The charts below show the percentage of male and female workers in country A and country B. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Task 2: Environmental damage is the problem of most countries. What factors damage the environment and who should take responsibility?


Sự tổn hại về môi trường là vấn đề của hầu hết các quốc gia. Những yếu tố nào làm tổn hại đến môi trường và ai phải chịu trách nhiệm?


Ngày 02/06/2022

Task 1: The graph shows the price of bananas in 4 different countries from 1996 to 2004.Task 2: Nowadays people have cosmetic surgery to improve life. Why do many more people choose these operations? Do you think this is a positive or negative development?


Ngày nay người ta phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện cuộc sống. Tại sao có nhiều người chọn làm những phẫu thuật này? Bạn nghĩ đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?Ngày 29/05/2022

Task 1: The graph shows the Japanese average monthly salary (Yen) from 1953 to 1983, and the prices of black and white television and color television during the same period.


Task 2: Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem while others think effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give our opinion.


Một số hoạt động của con người có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới các loài thực vật và động vật. Một số người nghĩ rằng quá muộn để giải quyết vấn đề này trong khi số khác nghĩ rằng có thể thực hiện các biện pháp hữu hiệu để cải thiện tình hình này. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 28/05/2022

Task 1: The graph shows the average Japanese month salary (Yen) from 1953 to 1983, and the prices of black and white televisions and color televisions during the same period.Task 2: Some human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem while others think effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give your opinion.


Một số hoạt động của con người có ảnh hưởng tiêu cực tới các loài động thực vật. Một số người cho rằng đã quá muộn để giải quyết vấn đề này, trong khi số khác lại nghĩ có thể thực hiện các biện pháp hữu hiệu để cải thiện tình trạng này. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 26/05/2022

Task 1: Maps (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in. What are the reasons for this? How can people research this?


Ở một số quốc gia, ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà hoặc tòa nhà mà họ đang sống. Những lý do của việc này là gì? Mọi người có thể nghiên cứu như thế nào?


Ngày 24/05/2022

Task 1: Maps (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people believe that to prevent illness and disease, governments should focus more on environmental pollution and housing problems. To some extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng để ngăn ngừa ốm đau và bệnh tật, chính phủ nên tập trung nhiều hơn vào các vấn đề ô nhiễm môi trường và nhà ở. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 22/05/2022

Task 1: Bar charts (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many different countries have most shops and products that are the same. Some people consider this to be a positive development, while others think it is a negative development. Discuss both views and give your opinion.


Nhiều nước khác nhau có hầu hết các cửa hàng và sản phẩm giống nhau. Một số người cho rằng đây là một sự phát triển tích cực, trong khi một số khác lại nghĩ đây là một sự phát triển tiêu cực. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 21/05/2022

Task 1: The chart shows the number of people working in 4 sports sectors in an Australian town in 2015.Task 2: To succeed in business, one needs to learn and know math. To what extent do you agree or disagree?


Để thành công trong kinh doanh, một người cần phải học và hiểu biết Toán học. Bạn đồng ý hay không đồng ý quan điểm này?


Ngày 12/05/2022

Task 1: The charts below show the internet use in different purposes in Australia in 2010,2011 and the percentage by users. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Task 2: As major cities in the world are growing today, so do their problems. What are the problems for young people who are living in the cities as the result of continued growth? What are the solutions for these problems?


Khi các thành phố lớn trên thế giới ngày càng phát triển, các vấn đề của họ cũng vậy. Những vấn đề của nhóm người trẻ đang sống ở các thành phố do hệ quả của việc tăng trưởng liên tục là gì? Giải pháp nào cho những vấn đề này?


Ngày 08/05/2022

Task 1: Line graphs (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: It is better to be unemployed in jobs rather than to be employed in jobs even if they don’t feel happy or enjoy. Do you agree or disagree?


Thà rằng thất nghiệp còn hơn phải làm công việc không yêu thích. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 07/05/2022

Task 1: The plan below shows the village of Pebbleton 20 years ago and now.
Task 2: Any country should be able to sell goods to other countries without the restrictions of the government. Do you agree or disagree?


Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể bán hàng hóa cho các quốc gia khác mà không có sự hạn chế của chính phủ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 30/04/2022

Task 1: The diagram below shows the process of making soft cheese. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
Task 2: Some people think that young people should be required to do unpaid work helping people in the community. Do the advantages outweigh the disadvantages?


Một số người cho rằng giới trẻ nên được yêu cầu làm những công việc không được trả công để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Những ưu điểm của việc này liệu có nhiều hơn những nhược điểm không?


Ngày 27/04/2022

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The only way to improve safety on our roads is to give much stricter punishments for driving offences. To what extent do you agree or disagree?


Cách duy nhất để cải thiện sự an toàn trên đường là đưa ra nhiều hình phạt nghiêm khắc hơn với những lái xe vi phạm luật. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 24/04/2022

Task 1: Line graph (đang cập nhật ình ảnh)


Task 2: In recent times economic growth has made some people richer in both developed and developing countries. While studies show that people in developing countries are happier now than before, people in developed countries are no happier than they were before.

Why do you think this is and what lessons can be learned from it?


Trong thời gian gần đây, tăng trưởng kinh tế đã làm cho một số người trở nên giàu hơn ở các nước phát triển và đang phát triển. Trong khi các nghiên cứu chỉ ra rằng người dân ở các nước đang phát triển đang hạnh phúc hơn, người dân ở các nước phát triển không hạnh phúc như trước đây.

Bạn nghĩ tại sao lại như vậy và bài học rút ra từ điều này là gì?


Ngày 23/04/2022

Task 1: The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010.
Task 2: Young people learn good behaviour more from movies and books than real-life experiences. To what extent do you agree or disagree?


Giới trẻ học cách cư xử tốt đẹp từ phim ảnh và sách báo nhiều hơn là các trải nghiệm thực tế. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 21/04/2022

Task 1: The graph shows the amount of fruit produced in four countries (France, Spain, Germany, Turkey) from 1970 to 2010.Task 2: It is argued that the parents of children who break the rules should be punished in some ways as parents are responsible for the children’s actions. To what extent do you agree or disagree?


Có ý kiến cho rằng cha mẹ của trẻ em phạm tội cần bị xử phạt theo cách nào đó vì cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của con họ. Bạn đồng ý hay không đòng ý với quan điểm này?


Ngày 19/04/2022

Task 1: Line (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Parents should get punishment in some ways if their children break the law. To what extent do you agree or disagree.


Cha mẹ nên bị trừng phạt theo một số cách nếu con cái họ vi phạm pháp luật. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 16/04/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: The expansion of multinational companies and increase in globalization produces positive effects to everyone. To what extent do you agree or disagree with this statement.


Sự mở rộng của các công ty đa quốc gia và sự gia tăng toàn cầu hóa tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới mọi người. Bạn đồng ý hay không đồng ý với phát biểu này?


Ngày 09/04/2022

Task 1: The line graph shows the global demand for different textile fibers between 1980 and 2015.Task 2: Although there is a lot of translation software available, learning a language could still be advantageous. To what extent do you agree or disagree?


Mặc dù có sẵn rất nhiều phần mềm dịch thuật, nhưng việc học ngoại ngữ có thể vẫn là một lợi thế,. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 02/04/2022

Task 1: The maps below show the changes in an Art Centre from 2010 to today.
Task 2: In the future, there will be a higher proportion of older people than young people in many countries. Is it a positive or negative development?


Trong tương lai, tỷ lệ người cao tuổi sẽ cao hơn tỷ lệ người trẻ ở nhiều quốc gia. Đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?


Ngày 26/03/2022

Task 1: The maps show the changes made to a small museum and its surroundings in 1990 and 2010.
Task 2: In many countries today, if people want to find a job, they have to move away from their friends and their families. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?


Ở một số quốc gia hiện nay, nếu mọi người muốn tìm việc làm, họ phải rời xa bạn bè và gia đình của họ. Bạn có nghĩ những lợi thế của sự phát triển này lớn hơn những bất lợi?


Ngày 19/03/2022

Task 1: The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014.Task 2: In some countries, schools are teaching foreign languages for primary school children. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?


Ở một số quốc gia, trường học đang dạy ngoại ngữ cho trẻ em tiểu học. Những ưu điểm của điều này liệu có nhiều hơn những nhược điểm?


Ngày 12/03/2022

Task 1: The table shows the income and expenditure of Brooklyn Hall, the building used to hire in over the period of three years.Task 2: Fewer young people choose to work in farming. What are the reasons? Should young people be encouraged to do farming work?


Ngày càng ít người trẻ chọn làm nông nghiệp. Những lý do đó là gì? Có nên khuyến khích những người trẻ tuổi làm công việc đồng áng?


Ngày 06/03/2022

Task 1: The graph below gives information about the price of bananas in 4 countries between 1994 and 2004.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? Do the advantages of this outweigh the disadvantages?


Ngày nay, ngày càng nhiều người quyết định có con muộn. Những lý do là gì? Ưu điểm của những việc này có nhiều hơn nhược điểm không?


Ngày 03/03/2022

Task 1: The percentage of people accessing news from 4 sources: TV, Radio, Newspaper, Internet.Task 2: Some people think scientific research should focus on solving world health problems. Others think that there are more important issues. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cho rằng nghiên cứu khoa học nên tập trung vào việc giải quyết các vấn đề sức khỏe thế giới. Những người khác lại nghĩ rằng có nhiều vấn đề quan trọng hơn. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của ban.


Ngày 28/02/2022

Task 1: The graph below shows different sources of air pollutants in the UK from 1990 to 2005.Task 2: Some people think technology development decreases crime, while others believe it actually encourages crimes. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người cho rằng sự phát triển công nghệ là giảm tội phạm, trong khi số khác tin rằng điều đó thực ra lại khuyến khích tội phạm. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 27/02/2022

Task 1: The graphs below show the cinema attendants in Australia and the average cinema visits by different age groups from 1996 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting main features and make comparisons where relevant.Task 2: All fathers should be entitled to time off work when their child is born. To what extent do you agree or disagree?


Mọi ông bố nên được nghỉ làm khi con họ chào đời. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 26/02/2022

Task 1: The bar chart showed the percentage of school children learning to play four different musical instruments (violin, guitar, piano, drums) in 2005, 2010, 2015.Task 2: Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng việc bảo vệ động vật hoang dã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, thay vào đó, số tiền này nên được sử dụng cho dân số loài người. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?

Computer-Based


Task 1: The picture shows the process of making wool. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Task 2: Leaders and directors in organizations are normally older people. Some people think having a younger leader would be better. To what extent do you agree or disagree?


Các nhà lãnh đạo và giám đốc trong cac stoor chức thường là người lớn tuổi. Một số người cho rằng có một người lãnh đạo trẻ tuổi sẽ tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 21/02/2022

Task 1: The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles. Summarise the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.Task 2: The education of young people is the main priority in countries around the world. Some people believe that educating adults who cannot read or write is essential for society and more funding should be made available for it. Do you agree or disagree?


Giáo dục than thiếu niên là ưu tiên hàng đầu ở các nước trên thế giới. Một số người tin rằng việc giáo dục những người trưởng thành không biết đọc hoặc viết là cần thiết cho xã hội và cần nhiều nguồn tài trợ hơn cho việc này. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 17/02/2022

Task 1: Map (đang cập nhật hình ảnh)

The map shows the plan of a small school in 1980 and 2010

Task 2: Some people think that the government should strictly control the supply of fresh water, while others think we can use as much water as we want. Discuss both views and give your opinion.

Một số người cho rằng chính phủ nên kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp nước sạch, trong khi một số người khác nghĩ rằng chúng ta nên được sử dụng nước tuỳ theo nhu cầu của mình. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 12/02/2022

Task 1: The picture below shows the difference in the layout of the conference centre in 2010 and 2025.Task 2: More and more people decide to eat healthy food and exercise regularly. What are the reasons for this trend? What can be done to encourage more people to eat healthier and exercise?

Ngày càng nhiều người lựa chọn ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Lý do của xu hướng này là gì? Những biện pháp nào có thể thực hiện để khuyến khích người dân ăn uống lành mạnh hơn và tập thể dục nhiều hơn?


Ngày 29/01/2022

Task 1: The table shows the information of total health expenditure per capita in five countries in 2019.Task 2: Some people feel that the government should regulate the level of violence in films on television and at the cinema. Others feel that violent films should not be regulated. Discuss both views and give your opinion.

Một số người cho rằng Chính phủ nên điều tiết mức độ bạo lực của phim ảnh trên sóng truyền hình và rạp chiếu phim. Những người khác lại nghĩ rằng các bộ phim bạo lực không nên bị kiểm soát. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 26/01/2022

Task 1: Table (đang cập nhật số liệu)

Task 2: In the past, people stored knowledge in books. Nowadays people store knowledge on the internet. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Trong quá khứ, con người lưu trữ kiến thức trong sách vở. Ngày nay, con người lưu trữ kiến thức trên internet. Bạn có cho rằng những lợi ích của xu hướng này áp đảo những hạn chế của nó không?


Ngày 24/01/2022

Bộ đề #01

Task 1: Line graph (đang cập nhật số liệu)

Task 2: Most of the urgent problems can only be solved with international cooperation. To what extent do you agree or disagree?

Hầu hết các vấn đề cấp bách đều chỉ có thể giải quyết bằng sự hợp tác trên quy mô quốc tế. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?


Bộ đề #02

Task 1: Table (đang cập nhật số liệu)

The number of adults and children taking part in a wildlife survey from 2001 to 2009

Task 2: Many countries spend large amounts of money on preparing for major world sporting events such as the Olympic Games and football World Cup. Instead, this money can be spent on encouraging children to take up sports at a young age. To what extent do you agree or disagree?

Nhiều quốc gia chi số tiền lớn để chuẩn bị cho các sự kiện thể thao mang tầm cỡ thế giới như Thế vận hội Olympic và World Cup bóng đá. Thay vào đó, số tiền này có thể được dùng để khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động thể thao khi còn nhỏ. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?


Ngày 23/01/2022

Task 1: Maps (đang cập nhật hình ảnh)

So sánh Museum năm 1990 và 2010

Task 2: Some people think the main benefit of international cooperation is in the protection of the environment, while others think that the main benefits are in the world business. Discuss both views and give your opinion.

Một số người cho rằng lợi ích chủ yếu của việc hợp tác quốc tế là để bảo vệ môi trường, trong khi những người khác lại cho rằng điều này chủ yếu mang lại các lợi ích kinh tế. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 22/01/2022

Task 1: The given graph shows the past and projected figures of the government spending as a percentage of GDP for the years 2000 to 2025 in three areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Many parents choose to teach their children at home instead of sending them to school. Do you think the benefits of homeschooling outweigh its drawbacks?


Nhiều phụ huynh chọn dạy con ở nhà thay vì gửi chúng đến trường. Bạn nghĩ rằng lợi ích của việc học tại nhà có nhiều hơn những mặt hạn chế của nó không ?


Ngày 20/01/2022

Task 1: Maps (coastal land develops to a coastal park).Task 2: Many people argue that in order to improve educational quality, high school students should be encouraged to make comments or even criticism on their teachers. Others think it will lead to loss of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your own opinion.

Nhiều người cho rằng để cải thiện chất lượng giáo dục, học sinh phổ thông nên được khuyến khích đưa ra nhận xét, hoặc thậm chí chỉ trích giáo viên của mình. Những người khác lại nghĩ rằng điều này sẽ dẫn đến sự thiếu tôn trọng và kỷ luật trong lớp học. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 19/01/2022

Task 1: The diagram below shows the plan of a medical centre in 2008 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.Task 2: The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What is the cause of this? What can be done to solve this problem?

Việc gia tăng sản xuất các mặt hàng tiêu dùng làm gây hại đến môi trường tự nhiên. Nguyên nhân dẫn đến việc này là gì? Biện pháp gì có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này?


Ngày 17/01/2022

Task 1: Bar Chart (đang cập nhật hình ảnh)

So sánh về thể thao và giới tính

Task 2: Some people say advertising has positive economic effects. Others think it has negative social effects because it will make people dissatisfied with who they are and what they have. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người cho rằng quảng cáo có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế. Những người khác lại cho rằng nó gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, bởi quảng cáo khiến con người cảm thấy không hài lòng với chính mình và những gì mà họ có. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 16/01/2022

Task 1: The bar chart shows the expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas.Task 2: Some people think it is more important to spend money on roads and motorways than on public transport systems. To what extent do you agree?

Một số người cho rằng đầu tư vào đường bộ và đường cao tốc quan trọng hơn là các phương tiện công cộng. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?

Ngày 15/01/2022

Task 1: The bar chart illustrates the participation of men and females aged 18-20 in various activities during one month.Task 2: Some people believe that no one should do the same job for all their working life. Others argue that doing the same job brings advantages for individuals, companies, and society. Discuss both views and give your opinion.


Một số người cho rằng không ai nên làm cùng một công việc trong suốt cả quãng đời của họ. Một số khác lại cho rằng cùng làm một công việc mang lại lợi thế cho cá nhân, công ty và xã hội. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 14/01/2022

Task 1: The chart below shows the percentage of adults of different age in the UK who used the Internet everyday from 2003-2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop. To what extend do you agree or disagree?


Một số người cho rằng các quảng cáo gây cười hoặc gây khó chịu và họ không bị ảnh hưởng bởi điều này khi mua sắm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 13/01/2022

Task 1: Bar chart (The chart shows the percentage of a drug’s company total sales in 4 regions: South America, North America, Asia, and Europe + Africa from 2002 to 2006).


Task 2: The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve the crime. Do you agree or disagree?


Tỷ lệ tội phạm ngày nay đang ngày càng giảm so với trước đây do công nghệ tiên tiến có thể ngăn chặn và giải quyết tội phạm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 12/01/2022

Task 1: Map (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some people think that the best way to solve global environmental problems is to increase the cost of fuel. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu là tăng giá nhiên liệu. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 09/01/2022

Task 1: Bar chart (The bar chart shows the number of hours worked by men & women per week in Australia in 2007).


Task 2: Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?


Mỗi ngày , hàng triệu tấn thực phẩm bị lãng phí trên khắp thế giới. Bạn nghĩ tại sao điều này lại xảy ra? Và chúng ta có thể giải quyết vấn đề này như thế nào?


Ngày 08/01/2022

Task 1: The price of a cup of coffee in six cities from 2010 to 2014 in Australia.
Task 2: Some believe that people are naturally born leaders while others feel that leadership skills can develop. Discuss both views and give your opinion.


Một số người tin rằng con người bẩm sinh đã là những nhà lãnh đạo trong khi một số khác cho rằng các kỹ năng lãnh đạo có thể phát triển. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 07/01/2022

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: In many countries, more and more young people are leaving school and unable to find jobs after graduation. What problems do you think youth unemployment will cause to the individual and society? Give reasons and make some suggestions.


Ở nhiều quốc gia, càng ngày càng nhiều thanh niên bỏ học và không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo bạn những người trẻ thất nghiệp sẽ gây ra hậu quả gì với cá nhân và xã hội? Hãy đưa ra những nguyên nhân và một số giải pháp.


Ngày 05/01/2022

Task 1: Map (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Despite the increased access to education, a significant number of people cannot read or write. What are the disadvantages and what action should the government take?


Mặc dù được thúc đẩy tiếp cận với giáo dục, một lượng lớn người vẫn không thể đọc và viết. Những bất lợi của điều này là gì và chính phủ nên hành động như thế nào?


Ngày 03/01/2022

Task 1: Process (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted. To what extent do you agree or disagree?


Xã hội được dựa trên các quy tắc và luật lệ. Xã hội không thể vận hành nếu cá nhân mỗi người được tự do làm những điều họ muốn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Ngày 02/01/2022

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Young people who commit crimes should be treated the same way as adults. To what extent do you agree or disagree?


Người trẻ phạm tội nên bị xử phạt như người trưởng thành. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?


Theo dõi Fanpage Facebook TramNguyenIELTS để cập nhật các bài học mới mỗi ngày

Comments


bottom of page