top of page

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 - Phần 1

Cập nhật liên tục trọn bộ đề thi IELTS Writing từ tháng 1 - tháng 6 năm 2023 tại BC và IDP kèm gợi ý trả lời cho từng dạng bài.


Ngày 02/01/2023

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: It is a natural process for animal species to become extinct. There is no reason why people should try to prevent this from happening. To what extent do you agree or disagree?

Các loài động vật bị tuyệt chủng là một quá trình tự nhiên. Không có lý do gì để con người cố gắng ngăn chặn điều này xảy ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Ngày 03/01/2023

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop. To what extent do you agree or disagree?

Một số người thấy rằng quảng cáo gây cười hoặc khó chịu và họ không bị ảnh hưởng bởi điều này khi mua sắm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Ngày 04/01/2023

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh

Task 2: Some people say that the main aim of advertising is to improve the sales of products that people do not really need. To what extent do you agree or disagree?

Một số người nói rằng mục đích chính của quảng cáo là cải thiện việc bán những sản phẩm mà mọi người không thực sự cần. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Ngày 05/01/2023

Task 1: Bar chart

The chart below shows the percentage of people born in and outside of Australia living in cities, towns, and rural areas in 1950 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features of the graph and make comparisons where relevant.

Task 2: Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to the poor countries rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

Các nước giàu thường viện trợ tiền cho các nước nghèo hơn, nhưng việc đó không giải quyết được nghèo đói. Do đó, các nước phát triển nên có những hình thức giúp đỡ khác cho các nước nghèo hơn là chỉ viện trợ tài chính. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Ngày 07/01/2023

Task 1: Line charts (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

Một số quốc gia đạt được thành công quốc tế bằng cách xây dựng các cơ sở chuyên biệt để đào tạo các vận động viên hàng đầu thay vì cung cấp các cơ sở thể thao mà mọi người đều có thể sử dụng. Đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ngày 09/01/2023

Task 1: Pie charts (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: In many countries, the government likes to spend more money on the arts. Some people agree with this. However, others think the government should spend more on health and education. Discuss both sides and give your opinion.

Ở nhiều quốc gia, chính phủ thích chi nhiều tiền hơn cho nghệ thuật. Một số người đồng ý với điều này. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng chính phủ nên chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.


Ngày 12/01/2023

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people think that certain old buildings are more worth preserving than the other ones. Which types of old buildings should be preserved? Do you think that the advantages of preserving these old buildings outweigh the disadvantages?

Một số người nghĩ rằng một số tòa nhà cũ đáng được bảo tồn hơn những tòa nhà khác. Những loại tòa nhà cũ nên được bảo tồn? Bạn có nghĩ rằng những lợi thế của việc bảo tồn những tòa nhà cũ này lớn hơn những bất lợi?

Ngày 13/01/2023

Task 1: Map (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people think the money spent in developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng số tiền bỏ ra để phát triển công nghệ thám hiểm không gian là không hợp lý. Có nhiều cách có lợi hơn để tiêu số tiền này. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên ở mức độ nào?

Ngày 14/01/2023

Task 1: The graph below shows the percentage of workers from five different European countries that were absent for a day or more due to illness from 1991 to 2001. Summarise the information by selecting reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Interviews form the basic selection criteria for most large companies. However, some people think that the interview is not a reliable method of choosing whom to employ and there are other better methods. To what extent do you agree or disagree?

Các cuộc phỏng vấn hình thành các tiêu chí lựa chọn cơ bản cho hầu hết các công ty lớn. Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng phỏng vấn không phải là một phương pháp đáng tin cậy để chọn người tuyển dụng và có những phương pháp khác tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?

Ngày 15/01/2023

Task 1: Pie chart (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people believe that it is wrong to keep animals in zoos, while others think that zoos are both entertaining and ecologically important. Discuss both views.

Một số người cho rằng nuôi động vật trong vườn thú là sai, trong khi những người khác nghĩ rằng vườn thú vừa mang tính giải trí vừa quan trọng về mặt sinh thái. Hãy thảo luận về cả hai quan điểm trên.

Ngày 17/01/2023

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Today, many people do not know their neighbors. What problems does this cause? What can be done about this?

Ngày nay, nhiều người không biết hàng xóm của họ. Điều này gây ra vấn đề gì? Có thể làm gì về vấn đề này?

Ngày 18/01/2023

Task 1: The bar chart shows the percentage of households with cars in a European country between 1971 and 2001. Summarise the information by selecting reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Ngày 19/01/2023

Task 1: The diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: The best way to teach children to cooperate is through team sports at school. To what extent do you agree or disagree?

Cách tốt nhất để dạy trẻ tính hợp tác là thông qua các môn thể thao đồng đội ở trường. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?

Ngày 21/01/2023

Task 1: The bar chart below shows shares of expenditures for five major categories in the United States, Canada, the United Kingdom, and Japan in the year 2009. Summarise the information by selecting reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem?

Việc gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng dẫn đến thiệt hại cho môi trường tự nhiên. nguyên nhân của điều này là gì? Có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Ngày 28/01/2023

Task 1: Differing amount of nitrogen oxide by four types of vehicles.

Task 2: If a product is good or it meets people’s needs, people will buy it. So advertising is unnecessary and no more than entertainment. Agree or disagree?

Nếu một sản phẩm tốt hoặc đáp ứng nhu cầu của mọi người, mọi người sẽ mua nó. Vì vậy, quảng cáo là không cần thiết và không hơn gì giải trí. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?

Ngày 28/01/2023 - IDP Ngọc Khánh (Computer-based)

Task 1: The diagram shows how electricity is produced from coal. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that people who choose a job early and keep doing are more likely to get a satisfying career life than those who frequently change jobs.

Một số người nghĩ rằng những người lựa chọn công việc sớm và làm việc liên tục thì có nhiều khả năng có được cuộc sống nghề nghiệp viên mãn hơn những người thường xuyên thay đổi công việc. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Ngày 28/01/2023 - IDP Korea

Task 1: The charts below show the percentage of time working adults spent on different activities in a particular country in 1958 and 2008. Summarize the information by selecting reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Many students around the world don’t choose science subjects at university. Give the reasons for this and describe the impact on the community.

Nhiều sinh viên trên khắp thế giới không chọn các môn khoa học ở trường đại học. Cho biết nguyên nhân của việc này và mô tả tác động của việc này đối với cộng đồng?

Ngày 30/01/2023

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Children find it difficult to concentrate on or pay attention to school. What are the reasons? How can we solve this problem?

Trẻ em khó tập trung hoặc chú ý đến trường học. Những lý do đó là gì? Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?

Ngày 02/02/2023

Task 1: The table describes the changes of people who went for international travel in 1990, 1995, 2000 and 2005. (million). Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: While many people go to university for academic study, more people should be encouraged to do vocational training because there is a lack of qualified workers such as electricians and plumbers. Agree or disagree?

Trong khi có nhiều người học đại học để học tập nghiên cứu, thì cũng nên khuyến khích nhiều người học nghề hơn vì thiếu lao động có trình độ như thợ điện và thợ sửa ống nước. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Ngày 04/02/2023

Task 1: The first chart below shows the percentages of women and men in a country involved in some kinds of home tasks (cooking, cleaning, pet caring and repairing the house). The second chart shows the amount of time each gender spent on each task per day. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think that people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng các chính phủ nên cấm các môn thể thao nguy hiểm, trong khi những người khác nghĩ rằng mọi người nên có quyền tự do thực hiện bất kỳ môn thể thao hoặc hoạt động nào. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

Ngày 05/02/2023

Task 1: The first graph gives the number of passengers traveling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: In many parts of the world, children are given more freedom than in the past. Is this a positive or negative development?

Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em được tự do hơn so với trước đây. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ngày 11/02/2023

Task 1: The World Health Organization recommends that people should eat five or more portions of fruit and vegetables per day. The bar chart shows the percentage of males and females in the UK by age group in 2006.

Task 2: Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree?

Một số chuyên gia tin rằng khi một quốc gia đã giàu có, bất kỳ sự gia tăng thêm nào về của cải kinh tế cũng không làm cho công dân của quốc gia đó hài lòng hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào đối với quan điểm này?

Task 1: The Table shows the amount of money given to developing countries by the USA, EU countries, and other countries from 2006 to 2010 (Figures are in millions of dollars)


Task 2: These days, “responsible tourists” have started to care more about both the culture and environment of the countries they visit. However, some people think that it is impossible to be a responsible tourist. To what extent do you agree or disagree?

Ngày nay, “khách du lịch có trách nhiệm” đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cả văn hóa và môi trường của các quốc gia mà họ đến thăm. Tuy nhiên, một số người cho rằng không thể là một khách du lịch có trách nhiệm. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm này?

Ngày 15/02/2023

Task 1: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: It is a natural process for animal species to become extinct (e.g. Dinosaurs, dodos …) There is no reason why people should try to prevent this from happening. To what extent do you agree or disagree?

Quá trình các loài động vật bị tuyệt chủng là một quá trình tự nhiên (ví dụ: Khủng long, dodos…) Không có lý do gì mà mọi người phải cố gắng ngăn chặn điều này xảy ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm này?

Ngày 16/02/2023

Task 1: The graph below shows the number of inquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: In the modern world, it is possible to shop, work and communicate online and live without any face-to-face contact with others. Is this a positive or negative development?

Trong thế giới hiện đại, có thể mua sắm, làm việc và giao tiếp trực tuyến và sống mà không cần tiếp xúc trực tiếp với người khác. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ngày 18/02/2023

Task 1: The average cost of monthly contracts for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Task 2: People in many countries spend more and more time far away from their families. Why does this happen and what effects will it have on them and their families?

Người dân ở nhiều quốc gia ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho việc xa gia đình. Tại sao điều này xảy ra và điều này sẽ có những ảnh hưởng gì đối với họ và gia đình họ?

Ngày 19/02/2023

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Many people think there is an increase in antisocial behaviors and a lack of respect for others. What do you think are the causes of this and how to improve the situation?

Nhiều người cho rằng có sự gia tăng hành vi chống đối xã hội và thiếu tôn trọng người khác. Theo ông nguyên nhân của việc này là gì và làm thế nào để cải thiện tình hình?

Ngày 20/02/2023

Task 1: Bar chart (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some say that news has no connection with most people’s lives and it is a waste of time for most of us to read newspapers and watch television news programs. Do you agree or disagree?

Một số người nói rằng tin tức không liên quan gì đến cuộc sống của hầu hết mọi người và thật lãng phí thời gian đối với hầu hết chúng ta khi đọc báo và xem các chương trình thời sự trên truyền hình. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?

Ngày 23/02/2023

Task 1: The pie charts show the results of a survey conducted by a university on the opinions of full-time and part-time students about its services. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: The best way to solve the traffic and transportation problem is to encourage people to live in cities rather than suburbs or countryside. Do you agree or disagree?

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề giao thông và vận tải là khuyến khích mọi người sống ở thành phố hơn là vùng ngoại ô hoặc nông thôn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?

Ngày 01/03/2023

Task 1: The diagrams give information about changes in student accommodation. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: The tendency of human beings to copy one another is shown in the popularity of fashion in clothes and other consumer goods. To what extent do you agree or disagree?

Xu hướng bắt chước lẫn nhau của con người thể hiện ở sự phổ biến của thời trang quần áo và các mặt hàng tiêu dùng khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào với ý kiến này?

Ngày 02/03/2023

Task 1: The table shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Children should do organized activities in their free time while others believe that children should be free to do what they want. Discuss both views and give your opinion.

Trẻ em nên thực hiện các hoạt động có tổ chức trong thời gian rảnh rỗi trong khi những người khác tin rằng trẻ em nên được tự do làm những gì chúng muốn. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.


Ngày 04/03/2023

Task 1: The bar chart shows the types of media that people of different age groups used to get daily news in one country in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think that hosting international sports events is good for the country, while some people think it is bad. Discuss both views and state your opinion.

Một số người nghĩ rằng việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế là tốt cho đất nước, trong khi một số người cho rằng điều đó là xấu. Thảo luận về cả hai quan điểm và nêu ý kiến ​​của bạn.

Ngày 05/03/2023

Task 1: The chart below shows the process of waste paper recycling. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: In some countries, it is illegal for companies to reject job applicants for their age. Is this a positive or negative development?

Ở một số quốc gia, việc các công ty từ chối người xin việc vì tuổi của họ là bất hợp pháp. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Task 1: The chart below gives information about how many European citizens of various age groups frequently went to the gym from 1990 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some school leavers travel or work for a period of time instead of going directly to the university. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Một số học sinh rời trường đi du lịch hoặc làm việc trong một thời gian thay vì đến thẳng trường đại học. Ưu điểm của việc này có nhiều hơn nhược điểm không?

Ngày 08/03/2023

Task 1: The graph below shows a typical American and a Japanese office. Summarise the information by selecting and reporting the main features and comparisons where relevant.


Task 2: During holidays or weekends, young people spend less time on outdoor activities in the natural environment, such as hiking and mountain climbing. Why? What can be done to encourage them to go out?

Trong những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, các bạn trẻ dành ít thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời trong môi trường tự nhiên, chẳng hạn như đi bộ đường dài và leo núi. Tại sao? Có thể làm gì để khuyến khích họ ra ngoài?


Ngày 09/03/2023

Task 1: The charts below show changes in the proportion of energy produced from different resources in a country in 1985 and 2003. Summarise the information by selecting and reporting the main features and comparisons where relevant.


Task 2: The best way to reduce poverty in developing countries is by giving up to six years of free education so that they can at least read, write and use numbers. To what extent do you agree or disagree?

Cách tốt nhất để giảm đói nghèo ở các nước đang phát triển là cho phép giáo dục miễn phí tới sáu năm, để họ ít nhất có thể đọc, viết và sử dụng các con số. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 11/03/2023

Task 1: The table below gives information related to population growth, average birth per woman, life expectancy at birth in countries with different income levels in 2000 and 2004. Summarise the information making comparisons where relevant.

Task 2: Pollution and other environmental damages are caused by a country developing and becoming richer. This problem cannot be avoided. To what extent do you agree?

Ô nhiễm và các thiệt hại môi trường khác là do một quốc gia đang phát triển và trở nên giàu có hơn gây ra. Vấn đề này không thể tránh khỏi. Bạn đồng ý ở mức độ nào?

Ngày 12/03/2023

Task 1: The table below shows the percentages of people joining in seven different sports in a European country from 1999 to 2009. Summarise the information making comparisons where relevant.


Task 2: Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Các vấn đề về chỗ ở và giao thông đang gia tăng ở nhiều thành phố lớn. Các doanh nghiệp được khuyến khích di chuyển về khu vực nông thôn. Ưu điểm của điều này có nhiều hơn nhược điểm không?

Ngày 13/03/2023

Task 1: Maps (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people think that parents should read stories to their children while others argue that is no longer necessary as we have modern technology such as television and films. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng cha mẹ nên đọc truyện cho con cái của họ trong khi những người khác cho rằng điều đó không còn cần thiết nữa khi chúng ta có công nghệ hiện đại như truyền hình và phim ảnh. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 16/03/2023

Task 1: The diagram shows differences in temperature zones between tropical mountains and temperate mountains. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. Agree or disagree?

Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để cải thiện an toàn đường bộ là tăng độ tuổi hợp pháp tối thiểu để lái xe ô tô hoặc xe máy. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 17/03/2023

Task 1: The bar chart below shows shares of expenditures for five major categories in the United States, Canada, the United Kingdom, and Japan in the year 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 21/01/2023)

Task 2: In many countries, the number of animals and plants are declining. Why do you think is it happening? How to solve this issue?

Ở nhiều quốc gia, số lượng động vật và thực vật đang suy giảm. Tại sao bạn nghĩ rằng điều này đang xảy ra? Giải quyết vấn đề này như thế nào?

Ngày 18/03/2023

Task 1: The diagrams show the structure of a solar panel and its use. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: In many countries, a small number of people earn extremely high salaries. Some people believe that this is good for the country, but others think that governments should not allow salaries above a certain level. Discuss both views and give your own opinion.

Ở nhiều quốc gia, một số ít người kiếm được mức lương rất cao. Một số người tin rằng điều này tốt cho đất nước, nhưng những người khác nghĩ rằng các chính phủ không nên cho phép trả lương trên một mức nhất định. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 19/03/2023

Task 1: The charts below show the percentage of electricity consumed by different sectors in Eastern Australia in 2007 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Mobile phone and the internet could have many benefits for old people. However, this age group uses technology the least. What are the benefits for old people of using mobile phones and the internet? How can we encourage them to use this new technology?

Điện thoại di động và internet có thể mang lại nhiều lợi ích cho người già. Tuy nhiên, nhóm tuổi này ít sử dụng công nghệ nhất. Những lợi ích cho người già sử dụng điện thoại di động và internet là gì? Làm thế nào chúng ta có thể khuyến khích họ sử dụng công nghệ mới này?

Ngày 20/03/2023

Task 1: The table below shows the percentage of the population and the types of houses. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Nowadays more and more people want to get things done instantly (services, information, tasks). Why is this? Do you think this is a positive or negative development?

Ngày nay, ngày càng có nhiều người muốn hoàn thành công việc ngay lập tức (dịch vụ, thông tin, nhiệm vụ). Tại sao lại thế? Bạn nghĩ rằng đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Task 1: The bar chart shows different methods of waste disposal in four cities; Toronto, Madrid, Kuala Lumpur, and Amman. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think the money spent on developing technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng số tiền chi cho việc phát triển công nghệ khám phá không gian là không hợp lý. Có những cách có lợi hơn để sử dụng số tiền này. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 22/03/2023

Task 1: The diagram below shows two different processes for manufacturing black tea. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: The typical teaching situation of a teacher and students in the class will not exist by the year 2050. To what extent do you agree or disagree?

Hình thức giảng dạy điển hình một giáo viên và các học sinh trong lớp sẽ không còn tồn tại vào năm 2050. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?

Ngày 23/03/2023

Task 1: The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full-time jobs after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Restoration of old buildings in main cities involves enormous government expenditure. It would be more beneficial to spend this money to build new houses and roads. To what extent do you agree or disagree?

Phục hồi các tòa nhà cũ ở các thành phố lớn đòi hỏi chi tiêu rất lớn của chính phủ. Sẽ có lợi hơn nếu dành số tiền này để xây dựng những ngôi nhà và con đường mới. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 24/03/2023

Task 1: The graph below shows the unemployment rates in the US and Japan between March 1993 and March 1999. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that instead of preventing climate change, we need to find a way to live with it. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng thay vì ngăn chặn biến đổi khí hậu, chúng ta cần tìm cách chung sống với nó. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 25/03/2023

Task 1: The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Many people believe that it is easier to have a healthy lifestyle in the countryside. Others believe that there are health benefits of living in cities. Discuss both views and give your opinion.

Nhiều người tin rằng sẽ dễ dàng hơn để có một lối sống lành mạnh ở nông thôn. Những người khác tin rằng có những lợi ích sức khỏe khi sống ở các thành phố. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 26/03/2023

Task 1: The diagrams show how the layout of a school library changed. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Many people think cheap air travel should be encouraged because it gives ordinary people the freedom to travel further. However, others think this leads to Environmental problems, so air travel should be more expensive in order to discourage people from having it. Discuss both views and give your own opinion.

Nhiều người cho rằng du lịch hàng không giá rẻ nên được khuyến khích vì nó cho phép người dân thường tự do đi du lịch xa hơn. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng điều này dẫn đến vấn đề Môi trường, vì vậy việc đi lại bằng máy bay nên đắt hơn để ngăn cản mọi người sử dụng nó. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 27/03/2023

Task 1: The charts below show the density of people in 2003, and the change of population from 2003 to 2005. Summarize the information by selecting and reporting the main features. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some companies sponsor sports as a way to advertise themselves. Some people think it is good, while others think there are disadvantages. Discuss both views and give your opinion.

Một số công ty tài trợ cho thể thao như một cách để tự quảng cáo. Một số người nghĩ rằng nó là tốt, trong khi những người khác nghĩ rằng có bất lợi. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 28/03/2023

Task 1: The process below shows the process of growing and making products from pineapple. Summarize the information by selecting and reporting the main features.Task 2: Some people say that protecting the environment is the government’s responsibility. Others believe that every individual should be responsible for it. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nói rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chính phủ. Những người khác tin rằng mỗi cá nhân nên chịu trách nhiệm về nó. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 30/03/2023

Task 1: Table (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Report research suggests that the majority of criminals who were sent to prison would commit crimes when they are set free. What do you think of this case? What to be done to solve this problem?

Báo cáo nghiên cứu cho thấy rằng phần lớn tội phạm đã bị đưa vào tù sẽ phạm tội khi họ được trả tự do. Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Phải làm gì để giải quyết vấn đề này

Ngày 01/04/2023

Task 1: The plans below show how the ground of a particular building has changed over time. Summarize the information by selecting and reporting the main features.

Task 2: More and more people no longer read newspapers or watch TV programs to get news. They get news about the world through the Internet. Is this a positive or negative development?

Ngày càng có nhiều người không còn đọc báo hoặc xem các chương trình truyền hình để nắm bắt tin tức. Họ nhận được tin tức về thế giới thông qua Internet. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ngày 02/04/2023

Task 1: The bar chart below shows the amount of money invested in each category from five organizations.

Task 2: Money should be spent on creating new public buildings such as museums or town halls rather than renovating the existing ones. To what extent do you agree or disagree?

Tiền nên được chi vào việc tạo ra các tòa nhà công cộng mới như bảo tàng hoặc tòa thị chính hơn là cải tạo những cái hiện có. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên ?

Ngày 03/04/2023

Task 1: The charts below show the average percentages in typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think the money spent on developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng số tiền chi trả cho việc phát triển công nghệ khám phá không gian là không hợp lý. Có nhiều cách có lợi hơn để tiêu số tiền này. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?

Ngày 04/04/2023

Task 1: The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Art classes such as painting or drawing are important for children’s development, so they should be compulsory in high school. To what extent do you agree or disagree?

Các lớp nghệ thuật như hội họa hoặc vẽ rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, vì vậy nó nên được bắt buộc ở trường trung học. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?

Ngày 06/04/2023

Task 1: The graph and table below give information about water use worldwide and water consumption in two different countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people believe that they should be able to keep all the money they earn and should not have to pay taxé to the state. To what extent do you agree or disagree?

Một số người tin rằng họ có thể giữ tất cả số tiền họ kiếm được và không phải đóng thuế cho nhà nước. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?

Ngày 08/04/2023

Task 1: The chart and table show how working hours and salary for 4 different occupations. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people believe that children should study all subjects at school, while others think they should only study subjects they are good at or find interesting. Discuss both views and give your opinion.

Một số người cho rằng trẻ em nên học tất cả các môn học ở trường, trong khi những người khác lại cho rằng trẻ chỉ nên học những môn mình giỏi hoặc thấy thú vị. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 09/04/2023

Task 1: The line graph below gives information about the rates of unemployment between 1991 and 2005 in three different countries in Europe. The table shows the percentage of men and women in the workforce in these three countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Many countries are spending a huge amount of money on supporting their competitors to take part in some worldwide competitions. Others argue that it would be better if these countries could spend money on the children to take part in sports. To what extent do you agree or disagree?

Nhiều quốc gia đang chi một số tiền rất lớn để hỗ trợ các đối thủ cạnh tranh của họ tham gia một số cuộc thi trên toàn thế giới. Những người khác cho rằng sẽ tốt hơn nếu các quốc gia này có thể chi tiền cho trẻ em tham gia thể thao. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?

Ngày 10/04/2023

Task 1: The table below gives information about the average annual spending of university students in 3 different countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people think the governments should act to decide how people live in order to make a healthier life. Others think an individual should decide their own lifestyle. What are you concerned about? Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng các chính phủ nên hành động để quyết định cách mọi người sống để có một cuộc sống lành mạnh hơn. Những người khác nghĩ rằng một cá nhân nên quyết định lối sống của riêng họ. Bạn quan tâm đến điều gì? Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 12/04/2023

Task 1: The pie chart below shows the main reasons why students chose to study at a particular UK university in 1987 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make a comparison where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people believe that the government should take care of old people and provide financial support after they retire. Others say individuals should save during their working years to fund their own retirement. What is your opinion? Give reasons for your answer and include examples from your own experience.

Một số người tin rằng chính phủ nên chăm sóc người già và hỗ trợ tài chính sau khi họ nghỉ hưu. Những người khác nói rằng các cá nhân nên tiết kiệm trong những năm làm việc của họ để tài trợ cho việc nghỉ hưu của chính họ. Ý kiến ​​của bạn là gì? Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm các ví dụ từ kinh nghiệm của riêng bạn.

Ngày 15/04/2023

Task 1: The graph below shows the production of three forest industry products in a European country, namely timber, pulp, and paper from 1980 to 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make a comparison where relevant.

Task 2: It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?

Các trường học có trách nhiệm dạy trẻ em cách cư xử tốt bên cạnh việc cung cấp nền giáo dục chính quy. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này?

Ngày 16/04/2023

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people think that older school children should learn a wide range of subjects and develop knowledge. Others think that they should only study a small number of subjects in detail. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng học sinh cấp lớn hơn nên học nhiều môn học và phát triển kiến thức. Những người khác nghĩ rằng họ chỉ nên nghiên cứu một số lượng nhỏ các môn học một cách chi tiết. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 22/04/2023

Task 1: Line graph (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion.

Một số người cảm thấy rằng các nhà sản xuất và siêu thị có trách nhiệm giảm số lượng đóng gói hàng hóa. Những người khác lập luận rằng khách hàng nên tránh mua hàng hóa với nhiều bao bì. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 03/05/2023

Task 1: The charts below show what UK graduate and postgraduate students who did not go into full-time work did after leaving college in 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Many countries are spending a huge amount of money on supporting their competitors to take part in some worldwide competitions. Others argue that it would be better if these countries could spend money on their children to take part in sports. To what extent do you agree or disagree?

Nhiều quốc gia đang chi một số tiền rất lớn để hỗ trợ các thí sinh của họ tham gia một số cuộc thi trên toàn thế giới. Những người khác cho rằng sẽ tốt hơn nếu các quốc gia này có thể chi tiền cho con cái họ tham gia thể thao. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 06/05/2023

Task 1: The graph below shows the number of overseas visitors who came to the UK for different purposes between 1989 and 2009.

Task 2: Directors of large organizations earn much higher salaries than ordinary employees do. Some people think it is necessary, but others are of the opinion that it is unfair. Discuss both views and give your own opinions.

Giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường. Một số người cho rằng điều đó là cần thiết, nhưng những người khác lại cho rằng điều đó là không công bằng. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 07/05/2023 - BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The chart below gives information about how many European citizens of various age groups frequently went to the gym from 1990 to 2010. (Trùng đề ngày 05/03/2023)

Task 2: Some people think that instead of preventing climate change, we need to find a way to live with it. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng thay vì ngăn chặn biến đổi khí hậu, chúng ta cần tìm cách chung sống với nó. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 07/05/2023 - IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The two charts below show the proportion of qualified graduates in a particular country. To summarize information by selecting key characteristics and compiling a report and, if necessary, make a comparison.

Task 2: Some people believe that scientists have more influence over the world whereas others argue that politicians have more influence over the world. Discuss both the views and give your opinion.

Một số người tin rằng các nhà khoa học có nhiều ảnh hưởng hơn trên thế giới trong khi những người khác cho rằng các chính trị gia có nhiều ảnh hưởng hơn trên thế giới. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

Ngày 08/05/2023 - IDP Ngọc Khánh

Task 1: The chart below shows the number of trips made by children in one country in 1990 and 2020 to travel to and from school using different modes of transport. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Many criminals re-offend after they have been punished. Why do some people continue to commit crimes after they have been punished, and what measures can be taken to tackle this problem?

Nhiều tội phạm tái phạm sau khi bị trừng phạt. Tại sao một số người vẫn tiếp tục phạm tội sau khi họ đã bị trừng phạt và những biện pháp nào có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này?

Ngày 09/05/2023 - BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The pie chart below shows the main reasons why students chose to study at a particular UK university in 1987 and in 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.(Trùng đề ngày 12/04/2023)

Task 2: As housing is a basic need for people, the government should provide free housing for everyone who can’t afford it. To what extent do you agree or disagree?

Vì nhà ở là nhu cầu cơ bản của mọi người, chính phủ nên cung cấp nhà ở miễn phí cho những người không đủ khả năng chi trả. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 11/05/2023

Task 1: The chart shows the proportion of renewable energy in the total energy supply in 4 countries from 1997 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Only government action can solve housing shortages in big cities. To what extent do you agree or disagree?

Chỉ có hành động của chính phủ mới có thể giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?


Ngày 12/05/2023

Task 1: The chart below shows the depth of snow (cm) in a particular ski resort in Canada in three individual years. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

Một số người tin rằng học đại học hoặc cao đẳng là con đường tốt nhất dẫn đến sự nghiệp thành công, trong khi những người khác tin rằng tốt hơn là nên kiếm việc làm ngay sau khi học xong. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn


Ngày 13/05/2023 - BC Hà Nội

Task 1: The bar chart shows the percentage of school children learning to play different musical instruments in 2005, 2010, and 2015. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Individuals should not be allowed to carry guns as it increases crime and violence in society. To what extent do you agree or disagree?

Các cá nhân không được phép mang súng vì nó làm gia tăng tội phạm và bạo lực trong xã hội. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 14/05/2023

Task 1: The two bar charts show the proportion of 14-16 year-old students studying a modern foreign language in an English-Speaking country and the top three popular foreign languages. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that instead of preventing climate change, we need to find a way to live with it. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng thay vì ngăn chặn biến đổi khí hậu, chúng ta cần tìm cách chung sống với nó. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 15/05/2023 - IDP Ngọc Khánh

Task 1: The table and pie charts show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


Task 2: Only government action can solve housing shortages in big cities. To what extent do you agree or disagree?

Chỉ hành động của chính phủ mới có thể giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Ngày 16/05/2023

Task 1: The graph below shows the number of people taking part in a wildlife survey in Britain between 2001 and 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Many people believe that the current system of both teachers and students in the classroom will no longer exist by the year 2050. To what extent do you agree with this opinion?

Nhiều người cho rằng hệ thống cả giáo viên và học sinh trong lớp học hiện nay sẽ không còn tồn tại vào năm 2050. Bạn đồng ý với ý kiến này ở mức độ nào?


Ngày 17/05/2023

Task 1: A bar chart shows the percentage of men and women in Great Britain who had driving licenses and another bar chart shows the percentage of men and women who applied for driving licenses at the age of 17-20. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Discuss both views and give your opinion.

Một số người tin rằng học đại học hoặc cao đẳng là con đường tốt nhất dẫn đến sự nghiệp thành công, trong khi những người khác tin rằng tốt hơn là kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 18/05/2023

Task 1: The charts below show the number of working hours per week, in the industrial sector, in four European countries in 2002. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: The education of young people is highly prioritized in many countries. However, educating adults who cannot write or read is even more important, and governments should spend more money on this. To what extent do you agree or disagree?

Giáo dục cho những người trẻ tuổi được ưu tiên cao ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, giáo dục những người trưởng thành không thể viết hoặc đọc thậm chí còn quan trọng hơn và các chính phủ nên chi nhiều tiền hơn cho việc này. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Ngày 19/05/2023

Task 1: The chart below shows the amount of energy generated from wind in four countries from 1985 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: The Government should make laws about people’s nutrition and food choices. Others argue that it is their choice. Discuss both views and give your opinion.

Chính phủ nên ban hành luật về dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm của người dân. Những người khác tranh luận rằng đó là sự lựa chọn của họ. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 20/05/2023

Task 1: The map below shows the changes of a school from 1985 to the present time. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: The use of social media, e.g. Facebook and Twitter, is replacing face-to-face contact for many people in everyday life. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, ví dụ: Facebook và Twitter, đang thay thế sự tiếp xúc trực tiếp của nhiều người trong cuộc sống hàng ngày. Những ưu điểm của sự phát triển này có nhiều hơn những nhược điểm không?

Ngày 23/05/2023

Task 1: The bar chart below shows five countries that Australian students chose between 2004 and 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Nowadays more and more people want to get things done instantly (services, information, tasks). Why is this? Do you think this is a positive or negative development?

Ngày nay, ngày càng có nhiều người muốn hoàn thành công việc ngay lập tức (dịch vụ, thông tin, nhiệm vụ). Tại sao lại thế này? Bạn có nghĩ rằng đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ngày 24/05/2023

Task 1: The graph below gives information about car ownership in Britain from 1971 to 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?

Mỗi ngày, hàng triệu tấn thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới. Tại sao bạn nghĩ rằng điều này đang xảy ra? Và làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?

Ngày 26/05/2023

Task 1: The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some employers believe that job applicants’ social skills are more important than their academic qualifications. To what extent do you agree or disagree?

Một số nhà tuyển dụng tin rằng các kỹ năng xã hội của người xin việc quan trọng hơn trình độ học vấn của họ. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Ngày 28/05/2023

Task 1: The diagram below describes the structure of a home smokery and how it works. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?

Trách nhiệm của trường học là dạy trẻ em cách cư xử tốt bên cạnh việc cung cấp giáo dục chính quy. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào ?

Ngày 29/05/2023

Task 1: The chart below shows the proportions of graduates from Brighton University in 2019 entering different employment sectors. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people say that what individuals protect the environment cannot make a difference. Other people say that every individual should take responsibility for it. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nói rằng những gì cá nhân bảo vệ môi trường không thể tạo ra sự khác biệt. Những người khác nói rằng mỗi cá nhân nên chịu trách nhiệm về nó. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 03/06/2023

Task 1: The graph below gives information about the price of bananas in four countries between 1994 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 26/05/2023)

Task 2: Some believe that younger family members should be legally responsible for supporting older family members when they become physically, mentally and financially unable to look after themselves. To what extent do you agree or disagree?

Một số người tin rằng các thành viên trẻ tuổi trong gia đình phải có trách nhiệm pháp lý trong việc hỗ trợ các thành viên lớn tuổi hơn trong gia đình khi họ không thể tự chăm sóc bản thân về thể chất, tinh thần và tài chính. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 05/06/2023

Task 1: The maps show a road system as it is now and the proposed changes in the future to reduce the number of accidents.Task 2: In many countries, governments spend more money on supporting the arts. However, others think the government should spend more on health and education. Discuss both these views and give your opinion.

Ở nhiều quốc gia, chính phủ chi nhiều tiền hơn cho việc hỗ trợ nghệ thuật. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng chính phủ nên chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục. Thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 08/06/2023

Task 1: The table shows the number of exchange students from universities in Europe to Australia and vice versa. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Scientists tell us some activities are good for health and others are bad. Despite knowing that millions of people continue doing unhealthy activities. What are the causes and what are the solutions?

Các nhà khoa học cho chúng ta biết một số hoạt động tốt cho sức khỏe và những hoạt động khác thì xấu. Dẫu biết rằng hàng triệu người vẫn tiếp tục những hoạt động không lành mạnh. Đâu là nguyên nhân và đâu là giải pháp?

Ngày 09/06/2023

Task 1: The table below gives information about the situation of marriage and age from 1960 to 2000 in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Some people think that the main benefit of international cooperation is the protection of the environment. Others believe the main benefit is the world of business. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nghĩ rằng lợi ích chính của hợp tác quốc tế là bảo vệ môi trường. Những người khác tin rằng lợi ích chính là thế giới kinh doanh. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 10/06/2023

Task 1: The pie charts below show the main reasons why students chose to study at a particular UK University in 1987 and 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 12/04/2023)

Task 2: In some countries, citizens are allowed to keep a gun in their home. Discuss both views and give your opinion.

Ở một số quốc gia, công dân được phép giữ súng trong nhà. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 11/06/2023

Task 1: The diagram shows how tea leaves are processed into five tea types. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people believe that the government should take care of old people and provide financial support after they retire. Others say individuals should save during their working years to fund their own retirement. Discuss both views and give your opinion.

Một số người tin rằng chính phủ nên chăm sóc người già và hỗ trợ tài chính sau khi họ nghỉ hưu. Những người khác nói rằng các cá nhân nên tiết kiệm trong những năm làm việc của họ để tài trợ cho việc nghỉ hưu của chính họ. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 12/06/2023

Task 1: The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Parents should encourage children to spend less time studying and more time doing physical activities. To what extent do you agree?

Cha mẹ nên khuyến khích trẻ dành ít thời gian hơn cho việc học và nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể chất. Bạn đồng ý ở mức độ nào?

Ngày 17/06/2023

Task 1: (Bar chart) The number of vehicles registered for use between 1996 and 2006 in a European country. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people say that in the modern world, getting old is entirely bad. Others believe that old people’s life nowadays is much better than in the past. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nói rằng trong thế giới hiện đại, già đi là điều hoàn toàn tồi tệ. Những người khác tin rằng cuộc sống của người già ngày nay tốt hơn nhiều so với trong quá khứ. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 20/06/2023

Task 1: The graph below shows the number of people taking part in a wildlife survey in Britain between 2001 and 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 16/05/2023)

Task 2: Some believe technology has made our lives too complex and the solution is to lead a simpler life without technology. To what extent do you agree or disagree?

Một số người tin rằng công nghệ đã khiến cuộc sống của chúng ta trở nên quá phức tạp và giải pháp là hướng đến một cuộc sống đơn giản hơn mà không cần công nghệ. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 21/06/2023

Task 1: The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that children should be taught at school to recycle materials and avoid waste. Other people believe that children should be taught this at home. Discuss both opinions and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng trẻ em nên được dạy ở trường để tái chế vật liệu và tránh lãng phí. Những người khác tin rằng trẻ em nên được dạy điều này ở nhà. Thảo luận cả hai ý kiến ​​và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 23/06/2023

Task 1: The plants show a student's common room from five years ago and now. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Only government action can solve housing shortages in big cities. To what extent do you agree or disagree?

Chỉ hành động của chính phủ mới có thể giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 24/06/2023

Task 1: The two maps below show road access to a city hospital in 2007 and in 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people think the money spent on developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng số tiền chi cho việc phát triển công nghệ khám phá không gian là không hợp lý. Có nhiều cách có lợi hơn để tiêu số tiền này. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

  • IDP Ngọc Khánh

Task 1: The graph below shows the amount of tea and coffee imported by four different countries. Summarise the information by selecting and reporting the main points and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think that in this modern world, getting old is entirely bad. However, other people believe that the life of old people is much better now than it was in the past. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng trong thế giới hiện đại này, già đi là điều hoàn toàn xấu. Tuy nhiên, những người khác tin rằng cuộc sống của người già bây giờ tốt hơn nhiều so với trước đây. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 25/06/2023

Task 1: The table gives information about the annual salaries of five employment sectors in Australia in 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

Ngày nay, ngày càng có nhiều người quyết định sinh con muộn hơn. Những lý do là gì? Làm những lợi thế của điều này lớn hơn bất lợi?

Ngày 26/06/2023

Task 1: The table shows the cost of water in five cities in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Historical objects should be brought back to their country of origin. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Các hiện vật lịch sử nên được đưa trở lại quốc gia xuất xứ của chúng. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên? Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn và bao gồm bất kỳ ví dụ có liên quan từ kiến thức hoặc kinh nghiệm của riêng bạn.

  • IDP Ngọc Khánh

Task 1: The chart below shows the number and the purpose of trips made by men and women in a certain European country in 2007 (đang cập nhật hình ảnh).

Task 2: Some people think that everyone has the right to have access to university education, and that the government should make it free for all students no matter what financial background they have. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Một số người nghĩ rằng mọi người đều có quyền tiếp cận giáo dục đại học và chính phủ nên miễn phí cho tất cả sinh viên bất kể họ có hoàn cảnh tài chính như thế nào. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên?

Ngày 30/06/2023

  • IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The maps below show the changes in a town after the construction of a hydroelectric power dam. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)

Task 2: Intelligence is the most important quality to be a leader. To what extent do you agree or disagree?

Trí tuệ là phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một nhà lãnh đạo. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến trên


Task 1: The first graph gives the number of passengers traveling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Governments should support care vs finance for retired people while others believe that they should save money when they get older. Discuss both views and give your opinion.

Chính phủ nên hỗ trợ chăm sóc và tài chính cho người đã nghỉ hưu trong khi những người khác tin rằng họ nên tiết kiệm tiền khi về già. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

Ngày 01/07/2023 - BC Khúc Thừa Dụ

Task 1: The chart below shows the number of magazines sold per person in five countries in 2000 and 2010, with projected sales for 2020.

Task 2: Some people think that too much money has been spent looking after and repairing old buildings, so we should knock down old buildings and build modern ones instead. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng đã tốn quá nhiều tiền vào việc tu bổ và sửa chữa các tòa nhà cũ, vì vậy chúng ta nên đập bỏ các tòa nhà cũ và xây dựng những tòa nhà hiện đại hơn. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 02/07/2023

Task 1: The table details the international tourist arrivals in millions in 8 countries in 2009 and 2010 and the changes (in percentages).

Country

In 2009 (millions)

In 2010 (millions)

Change

France

76

76

+0 %

USA

66

67

+1.5%

Spain

55

56

+1.8%

UK

55

57

+3.6%

Italy

44

45

+2.3%

Turkey

33

45

+33%

22

34

+55%

Germany

11

23

+109%

Hong Kong

10

9

-11%

Task 2: Some people believe that watching television is bad for children. Other people believe that watching television is educational for children. Which opinion do you agree with and why?

Một số người tin rằng xem truyền hình là xấu cho trẻ em. Những người khác tin rằng xem truyền hình là giáo dục cho trẻ em. Bạn đồng ý với ý kiến nào và tại sao?

Ngày 03/07/2023

Task 1: The chart below shows the expenditure on three categories among different age groups of residents in the UK in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 2: Some people think technology makes life complex, so we should make life simpler without using technology. Do you agree or disagree?


Một số người nghĩ rằng công nghệ làm cho cuộc sống trở nên phức tạp, vì vậy chúng ta nên làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn mà không cần sử dụng công nghệ. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 04/07/2023

Task 1: The charts below show the percentage of Australian men and women in three age groups who were employed in 1984, 2001 and 2014.


Task 2: Some people argue that spending a lot of money on wedding parties, birthday parties, and other celebrations is a waste of money, however, others believe that it is important for individuals and for society. Discuss both views and give your opinion.

Một số người cho rằng chi nhiều tiền cho tiệc cưới, tiệc sinh nhật và các lễ kỷ niệm khác là lãng phí tiền bạc, tuy nhiên, những người khác lại tin rằng điều đó quan trọng đối với cá nhân và xã hội. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 05/07/2023

Task 1: The diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 19/01/2023)

Task 2: People’s shopping habits are affected the most by their age group rather than by any other factors, to what extent do you agree or disagree?

Thói quen mua sắm của mọi người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nhóm tuổi của họ hơn là bởi bất kỳ yếu tố nào khác, bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào?

Ngày 06/07/2023

Task 1: The chart below shows Water levels in reservoirs in six cities in Australia on October 2009 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.


Task 2: Some people say that when deciding taxes how be spent, governments should prioritize on health care. Others think that there are more important priorities for tax-payers’ money. Discuss both views and give your opinion.

Một số người nói rằng khi quyết định sử dụng thuế, chính phủ nên dành sự ưu tiên cho chăm sóc sức khỏe. Một số người khác cho rằng có nhiều lĩnh vực quan trọng hơn để sử dụng nguồn thuế thu được từ người dân. Hãy bàn luận cả hai quan điểm này và đưa ra quan điểm của bạn

Ngày 08/07/2023

Task 1: The bar chart illustrates the percentage of people who ate five proportions of fruits and vegetables per day in the UK from 2001 to 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

Task 2: Money for postgraduate research is limited. Some people, therefore, think that financial support from the government should be only provided for scientific research rather than research for less useful subjects. To what extent do you agree or disagree with the opinion?


Task 1: The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant (Trùng đề ngày 28/01/2023)

Task 2: It is important for all towns and cities to have large public spaces such as squares and parks. Do you agree or disagree

Việc xây dựng những không gian công cộng như là quảng trường hoặc công viên thực sự rất quan trọng với tất cả các thị trấn và các thành phố. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ?


Task 1 The diagram below shows the layout of part of a building, indicating the position of fire exits. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant

Write at least 150 words


Task 2: Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievements, and this sets a bad example for young people. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Ngày nay các ngôi sao thường nổi tiếng bởi sự lộng lẫy và giàu sang thay vì những thành tựu mà họ đạt được. ĐIều này đã đặt một sự ảnh hưởng xấu tới người trẻ. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý tới mức độ nào đối với quan điểm này ?

Ngày 12/07/2023

Task 1: (Đang cập nhật)

Task 2: Many young people change their jobs and careers. What are the reasons for this? Do the advantages outweigh the disadvantages?

Nhiều người trẻ hiện nay thay đổi công việc và sự nghiệp của họ. Đâu là những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này ? LIệu rằng những lợi ích từ việc làm như vậy có tốt hơn những hạn chế của nó hay không ?

Ngày 14/07/2023

Task 1: The charts below show the proportion of people’s total spending on different commodities and services in a particular European country in 1998 and 2008. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many people today are choosing to travel to other countries. Is this a positive or negative development?


Nhiều người ngày nay đang chọn đi du lịch đến các quốc gia khác. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ngày 15/07/2023

Task 1: The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, and 2005. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Schools are no longer necessary because children can learn through the Internet as well at home. Agree or not?


Trường học không còn cần thiết vì trẻ em có thể học qua Internet cũng như ở nhà. Đồng ý hay không?

Ngày 17/07/2023

Task 1: The percentage of total water used by domestic, agricultural, and industrial in six countries in 2003.Task 2: Some people believe that watching television is bad for children in every way. Others, however, say that television is good for children to develop as they grow up. Discuss both views and give your opinion.


Một số người tin rằng xem tivi có hại cho trẻ em về mọi mặt. Tuy nhiên, những người khác nói rằng truyền hình rất tốt cho sự phát triển của trẻ em khi chúng lớn lên. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Ngày 21/07/2023

Task 1: The pie charts below show the different types of courses, which were followed by the students during the years 1984, 1994 and 2004.


Task 2: Some people think that employers should not care about the way their employees dress, because what matters is the quality of their work. To what extent do you agree or disagree?


Một số người cho rằng ông chủ không nên quan tâm đến cách ăn mặc của nhân viên, bởi vì điều quan trọng là chất lượng công việc của họ. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 22/07/2023

Task 1: The graph below shows water levels in reservoirs in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 06/07/2023)


Task 2: Some people argue that we should do research into their family history. Others agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người cho rằng chúng ta nên nghiên cứu về lịch sử gia đình. Những người khác đồng ý với quan điểm rằng chúng ta nên tập trung vào các thế hệ hiện tại và tương lai. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 23/07/2023

Task 1: The charts below show the protein and calorie intake of people in different parts of the world. Compare and contrast.

Task 2: Some people think that charity organizations should only offer help to people in their own country. However, others believe that these organizations should give aid to people in great need wherever they live. Discuss both views and give your own opinion.


Một số người nghĩ rằng các tổ chức từ thiện chỉ nên giúp đỡ những người ở đất nước của họ. Nhưng những người khác tin rằng các tổ chức này nên viện trợ cho những người có nhu cầu lớn ở bất cứ nơi nào họ sinh sống. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Ngày 25/07/2023

Task 1: Static graph showing a country’s energy use for 3 years 1985 1995 2005. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Should the government put money into art exhibitions and make them public? Do you agree or disagree?


Chính phủ có nên bỏ tiền vào các cuộc triển lãm nghệ thuật và công khai chúng không? Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Ngày 27/07/2023

Task 1: Bar chart. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: It has become easier and more affordable for people to travel to other countries. Do you think it is a positive or a negative development?


Đã trở nên dễ dàng hơn và giá cả phải chăng cho mọi người để đi du lịch đến các quốc gia khác. Bạn có nghĩ rằng đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Ngày 28/07/2023

Task 1: The diagrams show a small museum and its surroundings in 1990 and 2010.Task 2: Hard work and determination are the main requirements for success in life. Others think other factors are more important. Discuss both views.


Làm việc chăm chỉ và quyết tâm là những yêu cầu chính để thành công trong cuộc sống. Những người khác nghĩ rằng các yếu tố khác quan trọng hơn. Thảo luận về cả hai quan điểm?

Ngày 29/07/2023

Task 1: Percentage of government spending on road and transport (1990 – 2005). (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Extreme sports such as skydiving and rock climbing are very dangerous and should be banned. To what extent do you agree or disagree with this view?


Các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù và leo núi rất nguy hiểm và nên bị cấm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?

Ngày 30/07/2023

Task 1: The bar chart below gives information about four countries spending habits of shopping for consumer goods in 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Many different countries have most shops and products as the same. Some consider it a positive development, whereas others consider it negative. Discuss both sides and give your opinion.


Nhiều quốc gia khác nhau có hầu hết các cửa hàng và sản phẩm giống nhau. Một số coi đó là một sự phát triển tích cực, trong khi những người khác coi đó là tiêu cực. Thảo luận cả hai bên và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

Ngày 19/08/2023

Task 1: The chart below gives information about how many European citizens of various age groups frequently went to the gym from 1990 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.(Trùng đề ngày 05/03/2023)


Task 2: Some people think technology makes life complex, so we should make life simpler without using technology. Do you agree or disagree?


Một vài người nghĩ rằng công nghệ khiến cuộc sống phức tạp hơn, vì vậy chúng ta không nên sử dụng công nghệ để cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ?

Ngày 22/08/2023

Task 1: The table and the chart below provide a breakdown of the total expenditure and the average amount of money spent by students per week while studying abroad in 4 countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Task 2: Some people think the government should act to decide how people live in order to have a healthier life. Others think individuals should decide their own lifestyle. Discuss both views and give your opinion.


Một vài người cho rằng các chính phủ cần hành động để quyết định lối sống của người dân để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Một số người khác nghĩ rằng từng cá nhân nên tự quyết định phong cách sống của họ. Hãy bàn luận cả hai quan điểm trên và đưa ra ý kiến của bạn

Ngày 26/08/2023

Task 1: The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: In many countries, many children are becoming overweight and unhealthy. Some people believe that the government has the responsibility to deal with it. Do you agree or disagree?


Hiện tượng ngày càng nhiều trẻ em đang trở nên thừa cân và không khỏe mạnh xảy ra ở nhiều đất nước. Một số người tin rằng Chính phủ cần có trách nhiệm để giải quyết hiện tượng này. Bạn đồng ý hay không đồng với ý kiến trên ?

Ngày 27/08/2023

Task 1:  The table below shows employment patterns for males and females in New Zealand in 1993 and 2003. (đang cập nhật hình ảnh)


Task 2: Some experts suppose that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens happier. To what extent do you agree or disagree?


Một số chuyên gia cho rằng khi một quốc gia đã giàu có sẵn thì bất kể mọi sự tăng trưởng về kinh tế không khiến cho cư dân của quốc gia đó trở nên hạnh phúc hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với ý kiến này ?

Ngày 28/08/2023

Task 1: The table and the chart below provide a breakdown of the total expenditure and the average amount of money spent by students per week while studying abroad in 4 countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant


Task 2: In many parts of the world children and teenagers are committing more crimes. Why is this happening? How should children or teenagers be punished?


Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên đang phạm tội nhiều hơn. Tại sao lại có hiện tượng này ? Hình phạt nào nên được đưa ra đối với trẻ em và thanh thiến niên phạm tội ?

Ngày 29/08/2023

Task 1: The table below shows the proportion of the workforce who are women and the proportion of managers who are women in five different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant


Task 2: Some people believe that watching television is bad for children in every way. Others, however, say that television is good for children to develop as they grow up. Discuss both views and give your opinion.


Có người tin rằng xem tivi là hoạt động không tốt cho trẻ em trên mọi phương diện. Tuy nhiên, những người khác cho ràng tivi có tác dụng tốt đối với quá trình phát triển của trẻ khi chúng lớn lên. Hãy bình luận cả hai quan điểm này và đưa ra quan điểm của bạn

Ngày 30/08/2023

Task 1: The given graph shows the nitrogen oxide emissions produced by four vehicles. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (Trùng đề ngày 28/01/2023)


Task 2: Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievements, and this sets a bad example for young people. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Ngày nay, những người có sức ảnh hưởng tới công chúng đang ngày càng nổi tiếng vì ánh hào quang của họ hơn là vì những thành tựu mà họ đạt được. Điều này gây nên một hình tượng không tốt đối với người trẻ. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm này ?

Ngày 31/08/2023

Task 1:  The chart below shows the aid from six developed countries to developing countries from 2008-2010. Summarize the information by selecting and reporting the main featuresTask 2: Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree?


Những công ty lớn sử dụng các sự kiện thể thao nhằm quảng bá cho sản phẩm của họ. Một vài người nghĩ rằng việc làm này có tác động tiêu cực tới thể thao. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào với quan điểm này ?


Task 1: The table below shows the number of adults and children taking part in wildlife surveys from 2001 to 2009 (odd years). Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.(Trùng đề ngày 16/05/2023)


Task 2: Nowadays more people are traveling to other countries. Why is this happening? Is it a negative or positive development?


Ngày nay ngày càng có nhiều người đi du lịch tới các quốc gia khác nhau. Tại sao lại có xu hướng này ? Liệu đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực ?


Ngày 02/09/2023

Task 1: The bar chart shows expectations for change of European young people in the next 20 years in 5 different areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.Task 2: Some people think that employers should not care about the way their employees dress, because what matters is the quality of their work. To what extent do you agree or disagree?


Một vài người cho rằng các nhà tuyển dụng không nên chú tâm vào trang phục của những người nhân viên vì vấn đề chính đó là hiệu quả công việc. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào với ý kiến này ?